Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

 

Provoz na této verzi stránek byl ukončen. Aktuální verzi naleznete na http://talentovani.cz/ .

Informace k soutěžím jsou na http://talentovani.cz/souteze a na podstránkách jednotlivých soutěží. 

Aktuální příspěvky

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky

Dovolujeme si Vás informovat o připravovaném Semináři SOČ pro pedagogické pracovníky, kteří se věnují (nebo se chtějí věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost. Mohou působit jako vedoucí prací, hodnotitelé, odborní konzultanti nebo organizátoři aktivit SOČ v přírodovědných, technických nebo humanitních oborech.

Seminář pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ústřední komisí Středoškolské odborné činnosti v rámci realizovaného rezortního projektu PERUN (Péče, Rozvoj, Uplatnění Nadání). Seminář má akreditaci MŠMT pro DVPP. Účastníci získají osvědčení o jeho absolvování. Seminář je přednostně určen pro účastníky z Moravskoslezského kraje. Uvítáme ale i zájemce z jiných krajů.

Seminář se koná 30. a 31. ledna 2014 v prostorách krajského pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání v Ostravě.  Zahájení semináře je ve čtvrtek 30. ledna v 10:00 h., prezence je od 9:00 h. Program semináře je rozdělen do 7 okruhů (obsahová náplň byla potvrzena dotazníkovým šetřením, kterého se účastnilo cca 100 respondentů – učitelů středních škol).

Okruhy(zkrácený přehled):

I.             Metodika odborné práce, práce s tématem a psaní odborné práce

II.            Etika odborné vědecké činnosti, autorské právo, patenty

III.           Prezentace výsledků odborné, vědecké práce

IV.           Medializace a popularizace ve vědě a odborné činnosti

V.            Informační zdroje v odborné (vědecké) činnosti

VI.           Nadání, talent, osobnostní předpoklady k odborné (vědecké) tvůrčí činnosti

VII.          Dobré příklady z praxe (zkušenosti z tuzemska a zahraničí)

Organizační zajištění semináře:

Ubytování – z 30. na 31. ledna je pro zájemce zajištěno.

Stravování – ve čtvrtek a v pátek je pro účastníky zajištěn oběd a v průběhu semináře drobné občerstvení.

Náklady na cestu do Ostravy a zpět budou účastníkům proplaceny na základě předložených jízdenek převodem na účet.

Přihláška: http://lac.troja.mff.cuni.cz/Shared/RegPerunPracovnik_seminar_SOC_leden_2014.nsf/reg
Uzávěrka přihlášek: 24. ledna 2014

Účastníci, kteří potvrdí účast vyplněním elektronické přihlášky, obdrží podrobný program semináře a studijní a podkladové materiály.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme, případně poradíme s elektronickým přihlášením na e-mailových adresách sevcova@nidv.cz; Fatkova@nidv.cz,nebo telefonicky na č. 603 860 963; 733 125 984.


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV