Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

ZŠ Zlín - Malenovice

Škola nabízí rodičům diagnostiku předškolních dětí, realizuje již 6 let nový vzdělávací program – studijní skupiny intelektově nadaných dětí.

ZŠ Úvoz, Brno

Škola na 1. stupni třetím rokem realizujem projekt skupinové výuky nadaných žáků s obohacováním a akcelerací učiva.

ZŠ Máj II., České Budějovice

Škola vytváří pro nadané žáky speciální třídy a v běžných třídách skupinky, které při výuce některých předmětů přecházejí do speciálních tříd. Žáci mají vypracovaný měsíční vzdělávací plán a jejich...

ZŠ Komenského, Karlovy Vary

Škola realizovala projekt Nadané dítě, který nastavil práci s nadanými žáky. Škola ve spolupráci s poradenským zařízením nabízí: a) identifikaci nadaných žáků, specifikace druhů nadání b)...

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo

Škola vytvořila program pro rozvoj talentu a nadání, který je přístupný každému. Vychází z myšlenky, že každý je na něco talentovaný a tyto talenty, byť často latentní je třeba probudit a...

ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno

Škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů. Pro žáky jsou vytvářeny skupinky podle jejich zaměření a schopností. Ve škole funguje i Klub šikovných dětí.

ZŠ a MŠ Komenského, Bílovec

ZŠ Bílovec je zapojena do mnoha projektů podporujícíh péči o nadané, např. v rámci projektu Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a...

ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř., Hradec Králové

Jednou z priorit školy je rozvoj matematického a logického myšlení. Za tímto účelem škola aktivně spolupracuje s dětskou Mensou ČR. Škola se přihlásila do celostátního projektu Matematika s chutí,...

ZŠ a MŠ Holoubkov

Škola zavádí program pro nadané žáky, vzdělává učitele pomocí stáží, integruje obohacující mimoškolní programy do výuky.

ZŠ a MŠ Čtyřlístek, Uherské Hradiště

Škola se věnuje vyhledávání nadaných žáků, vytváření a úpravu individuálních plánů a vyhodnocování práce s nadanými žáky.

ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4

Program pro nadané žáky je realizován na prvním stupni. Nadaní žáci jsou začleněni do běžných třídních kolektivů, ale v některých hodinách se jim společně s učitelem věnuje další pedagogický...

Soukromá ZŠ Svatoplukova, Ostrava-Vítkovice

Škola deklaruje nadstandardní péči o nadané žáky na čemž spolupracuje s Centrem nadání a s mezinárodní společností pro talent a nadání ECHA.

Soukromá ZŠ Cesta k úspěchu v Praze 6

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze nabízí nadaným dětem nadstandardní vzdělávací přístup, jehož cílem je naplnění vědomostních, poznávacích, emocionálních a sociálních potřeb žákyň a...

Soukromá základní škola pro žáky s intelektovým nadáním v Bratislavě

Soukromá základní škola pro žáky s intelektovým nadáním, komplexní, odborná, celodenní starostlivost o nadané dítě, resp. nadané děti. Podstatou je, že starostlivost je zaměřená i na poruchy učení,...

Školy spolupracující s Mensou

Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí škola...

MŠ Rozmarýnek, Praha

MŠ Rozmarýnek, Praha- třída nadaných dětí „Sovičky“

Mensa gymnázium

Zřizovatelem gymnázia je MENSA ČR. Jedná se o jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. Škole nabízí vhodné podmínky pro rozvoj nadaných – rodinné prostředí,...

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova, Sokolov

Rozvoj nadaných žáků je zajišťován v rámci výuky výběrem činností a takovými metodami, aby se při společné práci mohl rozvíjet každý žák. Vyučovací proces je zde organizován tak, aby žáci mohli...

Gymnázium Babice - soukromé internátní osmileté gymnázium

Soukromé internátní osmileté gymnázium známé pod názvem gymnázium Babice, které naopak není určeno jen pro mimořádně nadané děti. Na stránkách se lze inspirovat v aktivitách a činnostech, které zde...

FZŠ Hálkova, Olomouc

Kromě individuálních vzdělávacích plánů zavedla škola výuku intelektově nadaných dětí ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů.
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 66.
Položek na stránku 20
  4