Školy zaměřené na práci s nadanými dětmi

Soukromá základní škola pro žáky s intelektovým nadáním v Bratislavě

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Majerníkova ul. Bratislava. Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, komplexná, odborná, celodenná starostlivosť o nadané dieťa, resp. nadané deti. Podstatou je, že starostlivosť je zameraná aj na poruchy učenia, poruchy správania, autizmus, aspergerov syndróm . Súčasťou je experiment - úvodný ročník, vzdelávanie nadaných predškolákov.Odkaz na web slovenské školy pro nadané děti http://www.centrumnadania.sk/