Síť podpory nadání (SIPON)

Cíle

Cílem Sítě podpory nadání je vytvářet prostředí pro systematickou péči o nadané žáky a studenty prostřednictvím sdílení informací a příkladů dobré praxe, vytvářením inovací a systémových návrhů, a dále hájit zájmy zúčastněných aktérů a cílových skupin v oblasti politik a plánování alokace zdrojů dotýkajících se identifikace, vzdělávání, podpory, péče a uplatnění nadání dětí a mládeže v České republice.

Hlavní činnosti

1.      Členové sítě sdílejí modelová řešení jako příklady dobré praxe, poskytují dalším aktérům v oblasti podpory nadání informační a metodickou podporu a spolupracují na řešení aktuálních problémů v oblasti péče o nadané.

2.     Členové sítě i síť jako celek vytvářejí inovativní aktivity a projekty zaměřené na podporu jednotlivých aktivit i systémových řešení k rozvoji a uplatnění nadaných v souladu s měnícími se podmínkami současné reality včetně posílení vzájemné spolupráce zapojených subjektů (například ke zlepšení spolupráce mezi subjekty z různých stupňů vzdělávání).

3.       Síť nabízí svoje expertní kapacity ministerstvu školství, jeho přímo řízeným organizacím, krajům a obcím k partnerství při strategických rozhodnutích, alokacích finančních zdrojů a přijímání systémových opatření v oblasti péče o nadané. 

Kdo se může zapojit

K účasti v síti jsou zvány organizace a jednotlivci, kteří aktivně vykazují soustavnou podporu nadaným žákům v některém ze základních okruhů činností talentcenter:

·       poradenské: instituce, kde působí pedagogický či psychologický poradce poskytující konzultace

·       zájmové: organizace, působící v oblasti volného času dětí a mládeže, která nabízí aktivity vhodné pro nadané

·       vzdělávací: zejména školy nabízející vzdělávání nadaných žáků

·       informační: poskytující informace o příležitostech v regionu i mimo něj

podporující: nabídka stipendií, grantů, stáží, zaměstnání, apod. nadaným žákům, studentům a absolventůmRegistrace

Zájemci  zapojení do sítě se mohou jednoduše registrovat přes online formulář. Pokud bude registrace schválena koordinátorem sítě, stávají se členy Sítě podpory nadání. Podmínky pro vstup jsou podrobně popsány na stránce Registrace do Sítě podpory nadání.

Sdílené hodnoty Sítě podpory nadání a zásady jejího fungování

·       Síť podpory nadání a její aktivity slouží k podpoře nadaných a k vytváření prostředí příznivého pro vyhledávání, podporu a uplatnění talentů v ČR

·       Aktivity Sítě jsou nekomerčního charakteru, případný zisk z činnosti Sítě je potřeba využít pro podporu talentů a vytváření příznivého prostředí

·       Síť je vedena zásadou odstupňované účasti – každý člen se zapojuje podle svých aktuálních schopností a kapacit

·       Síť je otevřená rozšiřování okruhu aktivit i účastníku. Jedinou podmínkou je souhlas s cíli a hodnotami Sítě a splnění stávajících podmínek pro účast.

Historie

V roce 2008 realizovalo NIDM studii v oblasti péče o nadané v přírodovědných a technickcých oborech za účelem zmapovat reálný stav péče o nadané a potřeby jednotlivých klíčových aktérů – všech typů škol, zařízení a organizací nabízející volnočasové aktivity pro děti a mládež, pedagogicko-psychologických poraden, zaměstnavatelů i přímo řízených organizací MŠMT. Na základě výsledků šetření a s ohledem na zahraniční zkušenosti zejména s maďarskou sítí Talentpointů byl týmem projektu PERUN zahájena v roce 2012 práce na konceptu Sítě podpory nadání.

K dotvoření konceptu Sítě podpory nadání a k jeho dalšímu rozvíjení i praktickému naplňování byli přizváni zástupci organizací, iniciativ, škol a pedagogicko-psychologických poraden.

Dne 9. 10. 2012 se v Praze uskutečnil první seminář, kde byl představen záměr a některé uvažované modely a možnosti spolupráce.

V souvislosti s postupným vytvářením Krajských sítí podpory nadání jako klíčových součástí Systému podpory nadání v letech 2014-2016 síť postupně opustila koncept informační sítě pro cílové skupiny (děti, žáky a jejich rodiče) a soustřeďuje se na vyvíjení inovací, sdílení informací a dobré praxe.

Otevřená spolupráce

Síť podpory nadání není uzavřeným klubem. Počet členů i zásady spolupráce jsou otevřeny všem relevantním zájemcům.

Kontakt

Zájemci o další informace mohou kontaktovat koordinující osobu: Vojtěcha Tutra na emailu: tutr@nidv.cz