Projekty pro nadané

Vědecká konference pro talentované středoškolské studenty v Kroměříži

Tisková zpráva

Vědecká konference pro talentované středoškolské studenty v Kroměříži

 

Kroměříž, 27. září 2017

Vrcholem krátkodobých a dlouhodobých letních stáží studentů SPŠM na Farmaceutické fakultě VFU v Brně byla Vědecká konference pro talentované studenty v Kroměříži, která se konala ve středu 27. září 2017 v Knihovně Kroměřížska. Na konferenci byly prezentovány výsledky dlouhodobých stáží v podobě odborných prezentací a výsledky krátkodobých stáží prostřednictvím posterů. Konference se zúčastnili studenti i zaměstnanci VOŠP a SPŠM Kroměříž, realizátoři projektu TALENT a vedoucí lektoři studentů z letních stáží v Centrálních laboratořích FaF VFU v Brně.

Úvodní a zároveň závěrečné prezentace patřily odborným pracovníkům Farmaceutické fakulty, kteří seznámili studenty a zaměstnance školy se svojí aktivitou, centrem vědeckého zájmu a získanými výsledky v daném oboru. Následující prezentace patřily studentům, kteří se zúčastnili krátkodobé a dlouhodobé letní stáže na univerzitním pracovišti, kde zpracovávali svá témata v laboratořích za vedení odborných pracovníků. Studenti krátkodobých letních stáží prezentovali své práce prostřednictvím odborných posterů, kterým byl vyhraněn čas v průběhu coffee breaků.

Během přednášek i průběhu posterových sekcí se vedly diskuze mezi studenty aktivně se podílejícími na projektu TALENT a studenty školy účastnících se vědecké konference. Zájem o jednotlivé problematiky byl projeven i ze strany pedagogů, kteří si tak mohli rozšířit vědomosti v problematice moderních metod při diagnostice či terapii nádorových onemocnění, možnostech syntézy nanočástic na bázi stříbra či selenu pomocí rostlin a jejich antibakteriálním účinku či využití kvantových teček jakožto zobrazovacích nástrojů v elektronice.

Celý soubor přednášek představoval nahlédnutí jak pro studenty, ale i pro pedagogy, do vědecké sféry a mohli tak diskutovat nejen o závažnosti daných témat, ale i o úskalích vědecké práce, které i k úspěšným vědeckým objevům neodmyslitelně patří.

Přednášející studenti účastnící se projektu TALENT se mohli představit v jiném světle, než v jakém je pedagogové znají ze školních lavic. Studenti dokázali, že i tak mladý člověk jako oni, může dokázat realizovat experiment, jehož výsledky zvládne i odborně prezentovat a odpovídat na dotazy před veřejností.

 

Konference byla zahájena úvodním slovem Prof. Reného Kizeka a prorektorky VFU v Brně Doc. Radky Opatřilové, pana ředitele SPŠM Ing. Milana Zemana a za nimi následovaly prezentace odborných pracovníků VFU v Brně a studentů – stážistů SPŠM Kroměříž:

Uhlíkové nanotransportéry pro antracyklinová antibiotika v cílené terapii nádoru prsu – biofyzikální studie,

přednášející: Martin Löffelmann, VFU v Brně

 

Zelená syntéza stříbrných nanočástic začátek nové éry v theranostice pro léčbu rakoviny, přednášející: Branislav Ruttkay-Nedecký, VFU v Brně

Sledování vybraných biofyzikálních parametrů u nanočástic připravených na bázi stříbra/selenu, přednášející: Karolína Březinová, 3. AT, SPŠM Kroměříž

Antibakteriální vlastnosti stříbra a selenu,

přednášející: Anna Navrátilová, 4. AT, SPŠM Kroměříž

 

Analýza změn exprese proteinů u nádorových buněčných linií po jejich ovlivnění nanočásticemi, přednášející: Aneta Sochrová, 3. AT, SPŠM Kroměříž

 

Vliv nanočástic na protein p53, přednášející: Zuzana Tylšarová, 4. AT, SPŠM Kroměříž

 

Interakce CdTe kvantových teček s albuminem a  AntiSar protilátkami,

přednášející: Barbora Florová, 3. AT, SPŠM  Kroměříž

 

Chitosanové nanočástice pro cílený transpor léčiv,

přednášející: Michael Gargulák, VFU v Brně

 

Uhlíkové kvantové tečky a jejich aplikační potenciál,

přednášející: Sylvie Skaličková, VFU v Brně

 

Posterová sekce byla vedena Doc. Jiřím Sochorem a každý ze studentů výsledky získané prezentoval před veřejností.

Celá akce se nesla v duchu vědecké konference, odborných přednášek a diskuzí na probíraná témata. Studenti byli tak vneseni do konferenčního prostředí, se kterým se mohou setkávat během svých dalších studií a profesí. Získané zkušenosti s přípravou prezentací a veřejným přednesem využijí během zpracovávání a prezentování seminárních prací během studií na vysokých školách, na různých soutěžích anebo v budoucím zaměstnání. Do konference bylo zapojeno celkem 50 posluchačů, z toho 10 aktivně zapojených prezentujících studentů. Ostatní zúčastnění byli spolužáci přednášejících a studenti nižších ročníků, pedagogové, vedení VOŠP a SPŠM a realizátoři projektu z FaF VFU v Brně. Z konference byl připraven sborník příspěvků, který je dostupný v odborných knihovnách.

Výsledky jednotlivých experimentů studentů jsou nyní zpracovány do odborné práce, která se bude přihlašovat na soutěž Středoškolská odborná činnost (SOČ).

 

Kontakt pro média:

René Kizek, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Farmaceutická fakulta, tel.: +420 54156 2820, e-mail.: kizekr@vfu.cz

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Farmaceutická fakulta. Farmaceutické studium na Moravě bylo zahájeno 1. 12. 1945 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Samostatná Farmaceutická fakulta byla založena v rámci téže univerzity v roce 1952 a úspěšně existovala až do roku 1960, kdy byla z moci politických orgánů sloučena s Farmaceutickou fakultou Komenského univerzity v Bratislavě. Ta se tím stala jedinou fakultou vychovávající farmaceuty pro celou tehdejší Československou republiku. V důsledku federativního uspořádání státu byla v roce 1969 otevřena pro české země Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové. V roce 1991 došlo v Brně k obnovení činnosti bývalé fakulty, čímž byl naplněn požadavek její rehabilitace a morální restituce. Znovuzřízená fakulta nalezla své místo v rámci Vysoké školy veterinární, jejíž název byl zákonem ČNR č. 375/1992 Sb. z 29. 4. 1992 upraven na Vysokou školu veterinární a farmaceutickou. Od 1. 1. 1995 se zákonem č. 192/1994 upravuje název školy na: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

 

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, je monotypní polyfunkční odborná škola nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství a to jak výroby bezpečných potravin, tak i jejich komplexní kontroly. V regionu patří škola mezi nejstarší - navazuje na tradice "Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži", která byla založena v roce 1902.

 

 Vědecké stáže pro talentované středoškolské studenty na excelentním univerzitním pracovišti

0016/7/NAD/2017

 

                                        


 

 

Fotodokumentace k tiskové zprávě

Příprava posterové sekce – Michael Gargulák a Martin Löffelman

Zahájené konference prof. Opatřilovou a prof. Kizekem

 

Odborné práce studentek prezentovacé na konferenci

Diskuze se studenty během prezentace posterové sekce

Slavnostní konferenční oběd řešitelského týmu

Závěrečná prezentace dr. Skaličkové