Projekty pro nadané

Talent v akci - slovenský projekt na podporu mladých talentů

Projekt Talent v akcii je jedinečným projektem výchovy a odborného vzdělávání mladých lidí za účelem popularizace vědy na Slovensku. Organizuje ho IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže s finanční podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Hlavním cílem projektu je podchytit a zaktivizovat mladé talenty za účelem motiváce a zvýšení odbornosti talentované mládeže modernější formou vzdělávání nad rámec učebních osnov. Samotní pedagogové na školách chápou, jak rychlý je pokrok vědy a je velmi těžké reagovat na moderní trendy v některých oborech. Proto je velmi důležité, aby na přípravě žáků na soutěže participovali i odborní vědečtí pracovníci, doktorandi univerzit apod. Projekt uvažuje s realizací jednoho odborného kempu pro talentovanou mládež ročně.

Více najdete na: http://www.iuventa.sk/sk/sub/Talent-v-akcii/Talent-v-akcii.alej