Nabídka portálu pro rodiče

Ať již máte o nadání svých dětí jasno, anebo si jím nejste jisti, na portálu najdete především informace o nadání a práci s ním, kalendáře aktivit pro děti a mládež, možnost poradit se se zkušenými pedagogy či psychology.

Aktivity pro nadané i zájemce o obor nejrůznějšího druhu - mimoškolní kroužek, prázdninovou letní školu, soutěže apod, najdete v rubrice Aktivity.

Školy, které se speciálně věnují nadaným, můžete vyhledat v rubrice Školy pod volbou PSystém podpory nadání.

Další možnosti podpory naleznete též v Projektech pro nadané nebo v Organizacích, které se nadáním z nějakého hlediska zabývají.

Stipendia a ocenění Vám pomohou najít, kam se obrátit pokud chcete své dítě podporovat při studiu, nebo jej odměnit za výborné výsledky.

Literaturu pro své nadané dítě či pro sebe si můžete nechat doporučit v rubrice Knihy pod volbou Zdroje

Odborné články, studentské práce, legislativu, populární články a další informace k tématu nadání shromažďujeme v rubrice Články převzaté a Odkazy.

Odborný časopis k tématu - Svět nadání, který je prvním u nás vycházejícím periodikem týkajícím se nadání a nadaných.

Konzultace s pedagogy a psychology k diagnostice, rozvoji, podpoře nadání, ale také třeba poradit se, jaké hry jsou pro nadané nejvhodnější můžete v Poradně.

Pokud Vám na stránkách něco chybí, nebo chcete vyjádřit svůj názor, kontaktujte nás přes rubriku Kontakty.

Leták ke stažení v pdf.

Výběr obsahu pro rodiče

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č.j.: MSMT-2 053/2015-3

Vyhlášení dotačního programu

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 a Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, v platném znění, tento dotační program.                                 

Čl. 1

Cíle programu

 1. Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o podporu kognitivního nadání žáků základních škol a středních škol (dále jen „škola").
 2. Mezi další cíle programu patří:
 1. posílit zájem a motivaci nadaných žáků (dále jen „žák") pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů;
 2. podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané obory a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech;
 3. podpořit účast žáků ve vzdělávacích aktivitách při dodržování zásady rovného přístupu ke vzdělávání, s ohledem na socioekonomický status žáka a jeho rodiny;
 4. posílit roli i mimoškolních vzdělávacích aktivit, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků;
 5. podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní;
 6. všestranně využít personální a materiální zázemí vysokých škol a výzkumných pracovišť pro rozvoj mimoškolního vzdělávání žáků.

Čl. 2

Předmět programu

 1. Ministerstvo v tomto programu poskytuje nestátním neziskovým organizacím, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže, právnickým osobám vykonávajícím činnost střediska volného času, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (dále jen „žadatel") dotace ze státního rozpočtu na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v mimoškolních vzdělávacích aktivitách, jejichž obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a  technické obory.
 2. Žák musí být členem rodiny, kde příjem společně posuzovaných osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, tj. rodičů a nezletilých nezaopatřených dětí, nepřesahuje čtyřnásobek životního minima daného právním předpisem, účinným ke dni podání žádosti.
 3. Dotace je určena na financování mimoškolních vzdělávacích aktivit souvisejících se vzděláváním žáků ve věku 12 - 19 let, uvedených v čl. 3 bodu 5, které pořádá žadatel. Jednou z nezbytných podmínek pro poskytnutí dotace jsou vynikající vzdělávací výsledky žáka ve škole, dále také výsledky v soutěžích vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných ministerstvem, kvalita vybrané mimoškolní vzdělávací aktivity a socioekonomický status žáka a jeho rodiny.
 4. Dotace budou poskytovány v rámci disponibilních zdrojů určených pro rok 2015, které činí 1,2 mil. Kč.
 5. Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % požadované částky.
 6. Na dotaci podle tohoto programu není právní nárok.

Čl. 3

Postup při podání žádosti, příjemci podpory a podmínky podávání žádostí

 1. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka předá žadateli (čl. 2 odst. 1) žádost zpracovanou na formuláři podle přílohy č. 2 tohoto vyhlášení (dále jen „žádost žáka". Způsob předání žádosti žáka určuje žadatel.
 2. Součástí žádosti žáka je také čestné prohlášení zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, že žák je členem rodiny, kde příjem společně posuzovaných osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, tj. rodičů a nezletilých nezaopatřených dětí, nepřesahuje čtyřnásobek životního minima daného právním předpisem, účinným ke dni podání žádosti.
 3. Žadatel shromáždí vyplněné žádosti žáků a zkontroluje jejich formální i věcnou správnost a následně podá souhrnnou žádost o poskytnutí dotace ministerstvu. Nedílnou součástí souhrnné žádosti jsou také žádosti žáků se všemi náležitostmi podle tohoto vyhlášení.
 4. Žadatel podává souhrnnou žádost na formuláři podle přílohy č. 3 k tomuto vyhlášení v jednom vyhotovení na adresu:

Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha l.

Žádost musí být doručena nejpozději do 31. 3. 2015. Tato lhůta je zachována, je-li nejpozději 31. 3. 2015 do 14 hodin podána žádost na Národní institut pro další vzdělávání nebo je-li nejpozději tento den prokazatelně doručena držitelem poštovní licence zásilka obsahující žádost adresovaná Národnímu institutu pro další vzdělávání.

 1. Z dotace je možné hradit pouze vzdělávací aktivitu v minimální délce trvání 25 hodin pracovní zátěže žáka. Vzdělávací aktivita musí být uveřejněná na internetu, žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti, musí být veřejně dostupné údaje o obsahu, rozsahu a formě vzdělávací aktivity a osobách, které danou vzdělávací aktivitu vedou a garantují obsah po odborné stránce. Vzdělávací aktivita se musí konat v průběhu roku 2015.

Čl. 4

Hodnocení žádostí

 1. Dotace bude poskytována na základě vyhodnocení dle bodového systému uvedeného v příloze č. 1 tohoto vyhlášení.
 2. Pro posouzení žádostí bude náměstkem ministra pro vzdělávání ustavena pětičlenná hodnotící komise, složená ze zaměstnanců ministerstva a podřízených organizací ministerstva.
 3. Hodnotící komise bude posuzovat úplnost a včasnost podání souhrnné žádosti a dále jednotlivé žádosti žáků podle následujících kritérií:
 1. úplnost žádosti a její včasné podání,
 2. vynikající výsledky žáka v oblastech vzdělávání odpovídajících zaměření vzdělávací akce,
 3. výsledky žáka v soutěžích vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných ministerstvem,
 4. případná identifikace konkrétního nadání žáka školským poradenským zařízením (pokud bylo vyjádření školského poradenského zařízení přiloženo k žádosti),
 5. další výsledky žáka v oblasti mimoškolních aktivit s ohledem na stanovená kritéria a úzce související s vybranou vzdělávací aktivitou (portfolio žáka),
 6. doložený obsah, rozsah a forma vzdělávací aktivity, do které se chce žák přihlásit nebo už je přihlášen, která rozvíjí tvořivost, podporuje odborný růst a podnikavost zejména v technických a přírodovědných oborech,
 7. rozsah případné spoluúčasti žáka na úhradě vzdělávací aktivity,
 8. motivace žáka,

i) socioekonomický status žáka a jeho rodiny.

 1. Komise předává výsledky hodnocení žádostí podle bodového systému, včetně pořadí žáků a návrhů výše finanční podpory, ministerstvu jako doporučení k rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Čl. 5

Poskytnutí a čerpání dotace

 1. Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rozhodnutí se stanoví časové a účelové určení dotace na úhradu aktivity uvedené v žádosti, které se žák zúčastní v roce 2015, a upraví se další podmínky v souladu s tímto vyhlášením a s příslušnými právními předpisy.
 2. Dotace se poskytuje žadateli bezhotovostně na účet u peněžního ústavu. Žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou zřizovanou krajem, se dotace poskytuje prostřednictvím rozpočtu kraje. Žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou zřizovanou obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, se dotace poskytuje prostřednictvím rozpočtu kraje a následně prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.
 3. Součástí vyúčtování dotace je prokázání splnění stanoveného účelu dotace, a to dokladem o absolvování vzdělávací aktivity nebo čestným prohlášením, že žák absolvoval dotovanou mimoškolní vzdělávací aktivitu a kopií dokladů osvědčující uhrazení nákladů spojených s touto skutečností.
 4. Dotaci lze použít pouze na úhradu vzdělávací aktivity. Dotaci nelze použít na úhradu nákladů, které byly před vydáním rozhodnutí uhrazeny, a nelze z ní hradit plnění, se kterým je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka ke dni podání souhrnné žádosti v prodlení.
 1. Základní informace o schválených žádostech, poskytnutých dotacích a výsledcích programu budou zveřejněny na webových stránkách ministerstva.

Čl. 6

Kontrola využití dotace

 1. Příjemce dotace zodpovídá za hospodárné, efektivní a účelné využití dotace.
 1. Nakládání s poskytnutou dotací podléhá kontrole podle souvisejících platných právních předpisů.
 1. Příjemce dotace je povinen poskytnout ministerstvu při výkonu kontroly potřebnou součinnost.

Čl. 7

Konzultace

Konzultace poskytuje Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, e-mail: fatkova@nidv.cz.

Čl. 8

Finanční vypořádání a předkládání zpráv využití dotace

 1. Příjemce je povinen vypořádat dotaci podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Spolu s vypořádáním příjemce předloží ministerstvu zprávu o způsobu využití dotace, která bude obsahovat stručné hodnocení vzdělávací aktivity včetně popisu přínosů pro žáka a doklad o absolvování vzdělávací aktivity (nebo čestné prohlášení o absolvování vzdělávací aktivity). Řídí se přitom podmínkami a termíny stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 1. Vyúčtování poskytnutých dotací předloží žadatel ministerstvu nejpozději do 31. 1. 2016.

Čl. 9

Účinnost

Tento program se vyhlašuje s účinností ke dni 13. února 2015.

PhDr. Marcel Chládek, MBA

ministr

Příloha č. 1

 Bodový systém hodnocení podané žádosti do programu

Bodování žádosti podle následujících ukazatelů: 

 

Typ vzdělávací aktivity a odborná úroveň lektorů

Maximálně možný počet bodů

přiděleno

Jednorázové semináře, exkurze, stáže, badatelské aktivity, soustředění - délka trvání 25h. - 50 h. pracovní zátěže žáka

5

 

Kurzy – systematická výuka (prezenční, kombinované,  on-line) min. délka trvání 50 - 100 h. pracovní zátěže žáka

8

 

Kurzy – systematická výuka (prezenční, kombinované,  on-line) v trvání 100 – 500 h. pracovní zátěže žáka

10

 

Kurzy – systematická výuka (prezenční, kombinované,  on-line) - v trvání nad 500 h. pracovní zátěže žáka

15

 

Aktivita zaměřená na rozvoj odborné tvořivosti

7

 

Přírodovědné a technické zaměření

5

 

Věková skupina žáků

10

 

Prospěch

Průměr prospěchu za 1. pololetí (šk. rok 2014/15)

10

 

Potvrzení od pedagogicko-psychologické poradny o identifikaci nadaného žáka

5

 

Známka(y) v 1. pololetí v předmětu (předmětech) navazujícím na vzdělávací aktivitu

4

 

Výsledky v soutěžích a kvalita portfolia

Portfolio

10

 

Bodově hodnocen v rámci programu Excelence SŠ – pro žáky ZŠ účast na krajských kolech soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných ministerstvem

7

 

Úspěch v soutěžích, které nejsou zařazené v programu Excelence SŠ

2

 

Ekonomické parametry

Požadovaná výše dotace na žáka

10

 

Motivační hledisko

Motivace žáka (zdůvodnění, proč si žák vybral daný obor)

7

 

Celkem

 

 

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

                                                     Příloha č. 2 – Formulář žádosti

 

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

 

 

 

Formulář vyplňte na počítači nebo hůlkovým písmem[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o žákovi[2]

 

Jméno žáka:

 

Příjmení žáka:

 

 

Adresa trvalého bydliště žáka:

 

 

 

 

 

Rodné číslo žáka, bylo-li přiděleno nebo datum narození:

 

Telefon žáka:

 

 

Email žáka:

 

 

Údaje o zákonném zástupci žáka[3]

 

Jméno zákonného zástupce žáka:

 

Příjmení zákonného zástupce žáka:

 

 

Adresa trvalého bydliště zákonného zástupce žáka:

 

 

 

 

Rodné číslo zákonného zástupce žáka, bylo-li přiděleno nebo datum narození:

 

Telefon zákonného zástupce žáka:

 

 

Email zákonného zástupce žáka:

 

 

Další údaje

 

Číslo OP:[4]

 

Doba platnosti OP:[5]

 

 

 

 

Kým byl OP vydán[6]:

 

 

Název školy žáka:

 

 

Adresa sídla školy žáka:

 

 

Účel podání žádosti:

 

 

Lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo:

 

 

Čestné prohlášení o příjmu rodiny žáka

 

Čestně prohlašuji, že jsem členem rodiny, kde příjem společně posuzovaných osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, tj. rodičů a nezletilých nezaopatřených dětí, nepřesahuje čtyřnásobek životního minima daného platným právním předpisem, a souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem administrace programu.

 

Podpis žáka:[7]

 V ……………………….

Dne…………………….

 

Informace o vzdělávací aktivitě[8]

 

Název vzdělávací aktivity:

 

 

Organizátor vzdělávací aktivity:

 

Webové stránky nabízené vzdělávací aktivity:

 

 

Termín konání vzdělávací aktivity:

 

Rozsah (počet hodin):

 

 

Obor vzdělávací aktivity:

 

Forma vzdělávací aktivity[9]:

 

 

Popis vzdělávací aktivity (obsah a specifický přínos pro žáka):

 

 

Celková částka na vzdělávací aktivitu v Kč:

 

 

Požadovaná výše finanční podpory v Kč:

 

 

Spoluúčast ze strany žáka v Kč:

 

 

Souhlas nezletilého žáka s účastí na příslušné vzdělávací aktivitě.

 

Souhlasím s účastí na příslušné vzdělávací aktivitě.

 

Podpis žáka[10]:

 V ……………………….

Dne…………………….

 

Informace o studiu žáka[11]

 

Průměr studijních výsledků ze všech předmětů za 1. pololetí 2014/2015 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa):

 

 

 

 

 

Studijní výsledky v souvisejících předmětech za 1. pololetí 2014/2015:

 

 

 

 

 

Výsledky v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT[12]:

 

 

 

 

 

Portfolio[13] absolvovaných aktivit:

 

 

 

 

 

Motivace[14]:

 

 

 

Potvrzení správnosti údajů ze strany školy žáka

 

Potvrzuji, že všechny údaje související se studijními výsledky žáka uvedené v tomto formuláři jsou správné.

 

Statutární orgán:

 

 

 

Podpis a datum:

 

 

 

Razítko:

 

 

 

Potvrzení správnosti údajů ze strany žáka

 

Potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou správné a odpovídají skutečnosti.

 

 

V……………………………….

 

Dne……………………………….

 

Podpis žáka[15]

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

                                                      Příloha č. 3

 Formulář souhrnné žádosti o dotaci

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

 

Formulář vyplňte na počítači nebo hůlkovým písmem

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o žadateli

Název žadatele:

 

Adresa sídla:

 

Právní forma:

 

                                                     

IČO:

 

Statutární orgán:

 

Email:

 

Kraj:

 

Číslo účtu kraje[16]:

 

Číslo účtu žadatele:

 

Účel podání žádosti:

 

Lhůta, v níž má být stanoveného účelu dosaženo:

 

Počet žáků žádajících o finanční podporu:

 

Požadovaná výše dotace:

 

 

V …………………………….

 

Dne…………………………

 

Podpis statutárního orgánu:

 

…………………………….…………………………….

 

                       

[1] Nehodící se škrtněte

[2] Vyplňuje žák

[3] Údaje o zákonném zástupci se vyplňují pouze v případě, že je žák mladší 18ti let

[4] V případě žáka mladšího 18 let se vyplňují údaje o zákonném zástupci

[5] V případě žáka mladšího 18 let se vyplňují údaje o zákonném zástupci

[6] V případě žáka mladšího 18 let se vyplňují údaje o zákonném zástupci

[7] V případě žáka mladšího 18 let podepisuje čestné prohlášení zákonný zástupce

[8] Vyplňuje žák

[9] online, kombinovaný, prezenční

[10] Podepisuje nezletilý žák

[11] Vyplňuje žák

[13]  V portfoliu žák uvádí své zájmy a mimoškolní aktivity, které ho činí jedinečným. Je třeba popsat dosavadní úspěchy a aktivity.

[14] Proč se žák hlásí na výše uvedenou vzdělávací aktivitu

[15] V případě žáka mladšího 18 let podepisuje žádost zákonný zástupce

[16] Vyplňuje pouze příspěvková organizace nebo školská právnická osoba zřízená krajem nebo obcí