Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Technický klub mládeže Litoměřice

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Bc. Jiří Rudolf, vedoucí TKML

telefon:  +420606645618

email: technickyklub.cz@gmail.com

www.technickyklub.cz/portal

adresa: Plešivecká 1863/15, Litoměřice

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti předškolního, základního a středoškolského vzdělávání

Rozsah působnosti: místní, regionální, celorepublikový

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační

Zaměření oborové: Technika, modelářství, elektro, robotika, ITC, přírodní vědy, řemeslné činnosti

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Celoroční činnost v odborných sekcích, pořádání soutěží a vzdělávacích akcí, přednášková činnost, účast na soutěžích v oblasti jednotlivých odborností na regionální, krajské i celorepublikové úrovni. Spolupráce se školami a firmami v regionu. Budování pevné platformy v oblasti technického vzdělávání.

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

TKML byl otevřen 12.11.2012 jako nová samostatná aktivita DDM Rozmarýn Litoměřice. Základní ideou projektu je
    Vybudovat trvalou a funkční platformu pro popularizaci vědy a techniky mezi dětmi a mládeží v Litoměřicích v těchto základních rovinách.
    Pravidelná činnost, zapojením do odborných technických sekcí s důrazem na smysluplnou nabídku volnočasových aktivit v oblasti techniky.
    Popularizace vědy a techniky na ZŠ a SŠ v regionu formou Dnů techniky, odborných přednášek, workshopů a spoluprací s firmami a VŠ (TU Liberec, UJEP Ústí nad Labem, ČVUT Praha).
    Podpora talentované mládeže, účastí v SOČ, pomoc při výběru studia na středních a vysokých školách technického směru.
    Podpora účasti ve všech stupních odborných soutěží včetně reprezentace ČR.
    Vytvořit prostor pro setkávání odborníků z oblasti techniky, mládeže a laické veřejnosti.
    Spolupráce se ZŠ a SŠ na území města a jeho okolí především na úrovni ředitelů škol a odborných pedagogů v oblastech dalšího vzdělávání a zapojení se do činnosti TK.
Pravidelná činnost TKML byla zahájena v lednu 2013. V rámci propagace a uvedení projektu byly zrealizovány dvě akce "Dny s technikou" na ZŠ ve spolupráci s TÚ V Liberci - projekt StartTech, /garant Ing. Hernych/. Dále pak 1. /2012/ a 2./2013/  ročník soutěže halových leteckých modelů, zařazených do kalendáře SMČR /celorepubliková účast/. Zahájena pravidelná činnost jednotlivých sekcí. Realizace "Dnů s technikou" /2012 a 2013/ již v režii TKML pro ZŠ. Přednáškový cyklus pro ZŠ a SŠ "Technika versus člověk", realizace 5 přednášek v roce 2013 a další pokračování 2014. Podpora talentované mládže umožněním realizace projektů v rámci SOČ a technických aktivit i mimo členy TKML, Otevřený klub. V současnosti 42 aktivních členů z řad dětí a mládeže.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Bc. Jiří Rudolf, vedoucí TKML, autor projektu, koordinátor činností a spolupráce s dalšími subjekty /školy, firmy, instituce/, vedoucí sekce modelářství a zpracování materiálů. Odborný pedagog a pedagog volnočasových aktivit.
Ladislav Šourek, vedoucí sekce elektrotechnika, lektor robotiky. Odborný pedagog.
Ing. Stanislav Vlček, lektor elektrotechniky a robotiky. Odborný pedagog.
Luděk Přitasil, vedoucí sekce robotiky a lektor ITC. Odborný pedagog.
Mgr. Zuzana Bendová, ředitelka DDM Rozmarýn Litoměřice, garant projektu TKML.
Bc. Iljena Vančová, koordinátorka technických aktivit DDM.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

TKML nabízí rozvoj a činnosti v jednotlivých odborných sekcích:
Modelářství; letecké, lodní, raketové, RC modely
Elektrotechnika a číslicová technika
Robortika; základní seznámení a práce s platformami LEGO MINDSTORM, pokročilé robotické projekty na platformách ARDUINO
Zpracování materiálů; dílna - práce s materiály, obrábění
ITC; zaklady programování, pokročilé, web
TKML umožňuje spolupráci s odborníky jak z oblasti vzdělávání /TÚ Liberec, katedra mechatroniky, arch. a designu, SŠ obory mechatronika, elektrotechnika a strojírenství, truhlářství/, tak s firmami a jejich specialisty, HENLLICH, LAFARGE, LOVOCHEMIE a další.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, PhDr. Jiří Konvalinka
ČVUT Masarykův ústav, PeadDr. Milan Škrabal
TU Liberec, Ing. Miloš Hernych
Něsto Litoměřice, Mgr. Ladislav Chlupáč
Ing. Bohumil Ježek, pedagog, specialista mechatronika a řídící prům. systémy
Nadace Kalich, RnDr. Alexandr Vondra
SMČR, státní trenér pro halové modely pan Josef Kubeš
OK1VSL pan Luděk Salač, radioklub OK1KDG, Chotěšov
LMK Terezín
Ing. Milan Růžiška, specialista - projektant voda-kanalizace
BALKANCAR CZ s.r.o., Jaromír Mareš, jednatel spol.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

TKML za krátkou dobu svého trvání se nemůže pochlubit žádnými konkrétními úspěchy či oceněními. Za hlavní úspěch můžeme považovat to, že projekt TKML žije a rozvíjí se a zařadil se mezi malé procento aktivit v ČR, zabývajících se technickým mimoškolním vzděláváním. Za úspěch můžeme považovat i zájem dětí /42 členů k 1.1.2014/ i veřejnosti a postupné naplňování cílů projektu.

 

Referenční osoby

VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, PhDr. Jiří Konvalinka, jiri.konvalinka@seznam.cz
ČVUT Masarykův ústav, PeadDr. Milan Škrabal, milan.skrabal@muvs.cvut.cz
TU Liberec, Ing. Miloš Hernych, milos.hernych@tul.cz
Něsto Litoměřice, Mgr. Ladislav Chlupáč, ladislav.chlupac@litomerice.cz
Mgr. Zuzana Bendová, ředitelka DDM Rozmarýn, reditelka@ddmrozmaryn.cz
Ing. Lucie Tesaříková, tesarikova.lucie@lt.bfz.cz
Tomáš Sarnovský, sarnovsky@quasar.cz

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Cílová skupina, děti a mládež přihlášena do TKML platí roční poplatek 1000 kč, 100/měsíc, nebo alikvotní část dle počtu měsíců ve kterých s účastní činnosti TKML. Klub funguje na bázi otevřenosti a tak je možné přecházet mezi sekcemi, nebo navštěvovat více sekcí za stejný poplatek. Sekce nejsou hrazeny duplicitně. V případě individuálních akcí pro zájmové skupiny je vždy poplatek určován na základě rozpočtu daného kurzu/akce. Z polatku je z 90% hrazen materiál pro činnost sekcí. Zbývajících 10% je určeno na částečnou úhradu provozních nákladů. Finanční náročnost na provoz, technické vybavení a materiál dlouhodobé spotřeby je odvislá od prostředků získaných na kalendářní rok. Pro rok 2013 to bylo  320 tisíc korun / základní technické a provozní vybavení TKML/. Na rok 2014 je alokovaná částka 116 tisíc z rozpočtu DDM. Další finanční prostředky budou získány na základě grantů a darů sponzorů.