Organizace pracující s nadanými či pedagogy

SVČ Radovánek

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Bc. Eva Tischlerová

telefon:  737215121

email: tischlerova@radovanek.cz

www.radovanek.cz

adresa: Pallova 52/19, Plzeň

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, studenti a ostatní

Rozsah působnosti: regionální

Typ talentcentra: vzdělávací, informační

Zaměření oborové: zájmové vzdělávání  - robotika, modelářství, taneční obory, výtvarnictví, kreativní dovednosti a keramika, sport, technické odvětví a obory, ekologie a environmentální vzdělávání

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Oblast zájmového a neformálního vzdělávání, organizace kroužků, klubů a výukových programů v oblasti environmentálního vzdělávání, technických dovedností, kreativních a keramických a oblasti přírodních věd. Organizace pobytových, rekreačních a táborových činností.

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Individuální práce s nadanými, podpora talentu v oblasti technického rozvoje a oblasti přírodních věd a environmentálních dovedností. Spolupráce se školami, podpora vzdělávání a provázanost se ŠVP v základních školách. Zapojeno 2500 klientů v téměř 600 zájmových kroužcích. Spolupráce s pedagogy a odborníky, kteří podporují nadané děti a spolupracují s rodiči, aby nadané děti mohly dále rozvíjet svůj talent.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

SVČ má vzdělané pedagogy v počtu 30 interních, 220 externích a dalších dobrovolných ze strany žáků, studentů a rodičů.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Spolupráce s PPP, Domem digitálních dovedností, ostatními Provázaná spolupráce s SVČ a DDM v Plzeňském kraji, s Techmánií, NNO v Plzeňském kraji, ZČU, NIDV v Plzni, NIDV Praha, školy a školská zařízení, DD Domino, KÚ Plzeňského kraje, Magistrátem města Plzně, UMO 1, UMO 2, UMO 3.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Program DoFe, Mini Plzeň, ENVIC

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Úspěchy v oblasti plastikového a leteckého modelářství, mnoho ocenění v rámci republiky i světa v tanečních formacích. Úspěchy v soutěžích vyhlášených MŠMT - předmětové, umělecké a sportovní. A mnohé další.

Referenční osoby

KÚ Plzeňského kraje OŠMS - Mgr. Regína Hrabětová, vedoucí OŠMS JUDr. Jaroslava Havlíčková, PPP Plzeň Mgr. Šárka Čechurová.
Jiří Struček - náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu, KÚ Plzeňského kraje.
 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Jsme příspěvkovou organizací, kde každý účastník zájmového vzdělávání je povinný uhradit úplatu . Tato úplata může být jednorázová nebo celoroční s možností pololetního poplatku. Tento poplatek činí 100,- až 3500,- Kč za školní rok, podle náročnosti a četnosti vzdělávání.