Organizace pracující s nadanými či pedagogy

SVČ Korunka

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr.Jana Secová

telefon:  775 104 422

email: jana.secova@svc-korunka.cz

www.svc-korunka.cz

adresa: Korunní 699/49, Ostrava

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, studenti a ostatní osoby

Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský

Typ talentcentra: vzdělávací, informační

Zaměření oborové: zájmové a neformální vzdělávání- přírodovědné, umělecké, taneční, výtvarné a keramické zájmové útvary a ekologické a environmentální vzdělávání

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Zájmové a neformální vzdělávání, organizace zájmových útvarů se zaměřením na přírodní vědy, sport, umění, tanec apod., pořádání a organizování akcí, soutěží, letní činnosti včetně příměstských a pobytových táborů, výukové programy, Informační centrum pro mládež.

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Součástí SVČ Korunka je Středisko přírodovědců, které pořádá odborné semináře se zaměřením na chemii a biologii. Těchto seminářů se účastní jak žáci studenti, kteří se zúčastnili biologických a chemických olympiád, tak zájemci z veřejnosti. Vyvrcholení seminářů, na kterých přednášejí významní vědci, je odborné soustředění v průběhu letních prázdnin, na který jsou zváni odborníci v daných oborech z celé České republiky. Na těchto seminářích a soustředěních pracujeme s talentovanými a nadanými jedinci. V rámci Středoškolské odborné činnosti pořádáme seminář taktéž s odborníky na daná témata. V ostatních zájmových útvarech se zaměřujeme na vyhledávání talentů a nadaných jedinců.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

V současné době náš tým tvoří 10 pedagogických zaměstnanců - v oblasti přírodních věd jsou pedagogické zaměstnankyně vzdělány v přírodovědných oborech. Vedoucí zájmových útvarů jsou vzděláni pro pedagogickou a odbornou činnost.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Náš tým je schopen zajistit odborníky pro daná témata, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou a s Vysokou školou báňskou v Ostravě.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Naše spolupráce je široká-přes základní, střední a vysoké školy až po jednotlivé odborníky.Mezi lektory, se kterými spolupracujeme, patří: p.Doc.PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. a Mgr. Marcela Kanisová z Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci,  p. RNDr. Alexandra Grabovská, PhD. A Mgr. Aleš Chupáč z gymnázia Komenského 2 v Havířově, p.Mgr. Alena Adamková z G Studentská 11 v Havířově, p..Mgr. Jiřina Janišová, ze G Mírová 1442 v Karviné, Bc. David Hurný a Bc.Petr Motloch z UK Praha, Mgr. Zdeňka Žitníková a Bc. Andrea Balonová z PřF Ostravské univerzity v Ostravě.,p. prof.ing.Kamil  Wichterle, DrCs., vedoucí katedry fyzikální  chemie a teorie technologie fyzikálních procesů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě-Porubě.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Připravujeme děti a mládež na odborné soutěže - mnozí z nich mají úspěchy a umístili se na předních místech. Mezi naše absolventy patří nadaní chemici, kteří dnes vykonávají velmi úspěšně svou profesi. V jiných oblastech máme vysokou úspěšnost při přijímání na umělecké střední a vysoké školy. 

Referenční osoby

Ing.Sylva Sládečková-zastupující vedoucí odboru školství a sportu - Magistrát města Ostravy,Ing. Marta Szücsová , vedoucí oddělení školství- Magistrát města Ostravy

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Členové našich zájmových útvarů hradí částku od 400,-Kč do 2 500,-Kč - podle náročnosti zájmového útvaru