Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Středisko volného času ATLAS a BIOS

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr.Blanka Mašková(ředitelka),

Mgr.Dagmar Mlčáková 

telefon:  581 20 12 46

email: vedeni@svcatlas-bios.cz

www.svcatlas-bios.cz

adresa: Žižkova 12, Přerov

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, studenti

Rozsah působnosti: krajský

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační, jiné

Zaměření oborové: zájmové vzdělávání včetně biologie, ekologie

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: pravidelná činnost - kroužky, kurzy a kluby každoročně opakovaná příležitostná činnost - exkurze, sustředění, táborová činnost, soutěže MŠMT (organizace -regionálních, okresních, krajských) soutěže vlastní nebo v spolupráci s jinými ubjekty, SOČ, eko-knihovna, PET poradna, výukové programy, vedení odborných praxí, konzultace

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

soutěže (organizace -regionálních, okresních, krajských), SOČ, eko-knihovna, PET poradna, vedení odborných praxí, účast v krajské poradním sboru EVVO, spolupráce s odbornou veřejností

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Mgr.Blanka Mašková - ředitelka SVČ
Mgr.Dagmar Mlčáková - ved.odd.příležitostných aktivit
a všichni interní pedagogové SVČ

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

soutěže MŠMT(organizace -regionálních, okresních, krajských), SOČ, realizace vlastních soutěží od regionálníc až po celorepublikové, realizace mezinárodních výměn dětí a mládeže, eko-knihovna, PET poradna, vedení odborných praxí, spolupráce s odbornou veřejností (UP v Olomouci, UK v Praze, NIDV, pedagogové vyšších odborných, středních, zákldních i mateřských škol

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Olomoucký Kraj, MM Přerova, ARTAMA, CDO, UNIE pěveckých sborů,spolky a zájmová sdružení např. Český rybářský svaz, Moravský ornitologický spolek, MEOPTA Přerov, PRECHEZA Přerov aj.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

někteří členové kroužků postupně z žáků - studenty středních a vysokých škol (např. UP Olomouc aj.) často pak i vedoucí kroužků, úspěšní účastníci SOČ a olympiád až na celostátní úrovni 

Referenční osoby

Mgr.Dana Šafářová, PhD. - UP Olomouc
Mgr.Petr Jedelský - UK Praha
Bc.Kateřina Kosková - OŠMT OK
Bc.Marcela Stratilová - OŠMT OK
RNDr.Yvona Machalová - MM Přerov- živ.prostředí 

Finanční náročnost účasti cílových skupin

v pravidelné činnosti hradí účastníci zájmového vzdělávání poplatek dle náročnosti činnosti, u příležitostných aktivit (soutěže, olympiády, konzultace, PET poradna aj.) je činnost převážně zdarma