Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Ing.Miloslav Hlaváček, předseda správní rady

telefon:  603 869223

email: mihlavacek@volny.cz

http://snptm.cz

adresa: Viniční 171, Brno

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti do 18 let a mládež do 26 let a pedagogičtí pracovníci co s talenty na školách pracují

Rozsah působnosti: celorepublikový

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační

Zaměření oborové: humanitní, přírodovědné a technické

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Letní školy a celostátní semináře, jednodenní semináře, tematické exkurse

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Vzhledem k tomu, že popis činností za poslední roky je tak rozsáhlý, odkazujeme na webové stránky, kde jsou zveřejněny za každý rok zprávy o uskutečněných akcích včetně vyúčtování a výroční schválené zprávy o činnosti a hospodářský výsledek včetně účetní uzávěrky.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Ing. Miloslav Hlaváček předseda správní rady
Mgr. Jitka Kačerová, statutární zástupce předsedy a místopředsedkyně správní rady
Ing. Tomáš Doseděl, místopředseda správní rady
další členové správní rady a členové Sdružení dle potřeby

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Realizační tým je schopen a kompetentní v oblasti humanitní, přírodovědné a technické

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Spolupráce s NIDV Talentcentrem při organizování akcí, spolupráce s Ústřední komisí SOČ, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, MŠMT, vysokými a středními školami, s Akademií věd ČR, a odborníky z praxe.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Výpis úspěchů naší práce s talenty je opět uveden zcela konkrétně ve zprávách za uskutečněné akce na webových stránkách.

Referenční osoby

Ve zprávách o uskutečněných akcích jsou citovány odpovědi účastníků - studentů. Dále jsou to pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a to od prvního náměstka hejtmana, až po pracovníky odboru školství. Dále pracovníci NIDV Talentcentra a členové Ústřední komise SOČ.

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Na některé akce je vybírán vklad ve výši 300,-Kč.Ostatní náklady hradí pořadatel - Sdružení a to z grantu MŠMT, dotace z Krajského úřadu a finančních darů  od sponzorů. Velmi často pro nedostatek financí musíme omezovat a to někdy i dost drasticky počet účastníků. Členské příspěvky nevybíráme.