Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Centrum rozvoje nadaných dětí

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

telefon:  +420 549 496 219

email: info@nadanedeti.cz

www.nadanedeti.cz

https://twitter.com/NadaneDeti

https://www.facebook.com/groups/489037924572848/

adresa: Joštova 218/10, Brno

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: nadané děti a žáci, rodiče nadaných dětí, pedagogové, poradenští psychologové a speciální pedagogové, vysokoškolští studenti

Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský, celostátní, zahraniční

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační

Zaměření oborové: Psychologické, pedagogické

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje:

- Diagnostika nadaných dětí, poradenství rodičům těchto dětí
- Vzdělávání pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v práci s nadanými dětmi formou konferencí, seminářů a workshopů
- Vzdělávání pregraduálních studentů psychologie v tématu nadání
- Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací na téma nadání
- Informování veřejnosti o tématu nadání formou webových stránek (www.nadanedeti.cz), Twitteru (@nadanedeti) a Facebooku (diskusní skupina Nadané děti)
- Vytvoření sítě odborníků, studentů a rodičů nadaných dětí s cílem vyvolat diskusi na toto téma (Facebooková diskusní skupina Nadané děti)
- Realizace výzkumu v oblasti nadání
- Poskytování odborných konzultací o tématu nadání
- Vývoj diagnostických nástrojů zaměřených na problematiku nadání
- Spoluutváření pracovní skupiny na MŠMT pro výzkum nadání

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Činnost Centra je komplexní, podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách www.nadanedeti.cz. K realizovaným činnostem patří např.:
- Úspěšná realizace několika projektů zaměřených na podporu nadaných dětí, např. OPVK projekt "Centrum Masarykovy univerzity pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji", GAČR "Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií - základní determinanty a proměny v období adolescence a časné dospělosti." apod.
- Průběžná výzkumná aktivita, řada publikací formou vysokoškolských kvalifikačních prací, výzkumných studií a monografií k tématu nadání.
- Průběžná práce na adaptaci a vývoji testů se zaměřením na problematiku nadání, např. vývoj testu pro vyhledávání nadaných dětí v matematice s názvem TIM, adaptace světově rozšířené škály GRS-S a další.
- Realizace odborných přednášek ve spolupráci se zahraničními i českými odborníky na téma nadání.
- Uspořádání konference Svět nadání 2014.
- Založení Facebookové diskusní skupiny Nadané děti a Twitterového účtu @nadanedeti
- Průběžná poradenská a diagnostická činnost pro nadané děti a jejich rodiče. 

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

 Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. - docentka Katedry psychologie FSS MU
 Mgr. Michal Jabůrek - výzkumný pracovník Katedry psychologie FSS MU
 Mgr. Ondřej Straka - výzkumný pracovník Katedry psychologie FSS MU
 Mgr. Hynek Cígler - výzkumný pracovník Katedry psychologie FSS MU
 Mnoho dalších doktorských a magisterských studentů Katedry psychologie FSS MU
Více informací na http://www.nadanedeti.cz/o-nas-clenove-tymu

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Realizační tým zajišťuje jak přímou práci s dětmi, tak konzultace pro ostatní pedagogy školy i pro rodiče, příp. pro samotné žáky. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami (zejména Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze 8 a Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 v Praze 10), poskytujeme e-mailové konzultace pro zájemce o výuku nadaných žáků a pro rodiče i z jiných škol. Spolupracujeme se studenty pedagogických fakult (seminární a diplomové práce apod.).

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

 Zahraniční spolupráce, např.
 -- prof. Steven Pfeiffer z Florida State Univerzity v USA
 -- Gifted Education Department v Dokuz Eylül University v Turecku
 -- Baptiste Barbot z Pace Univerzity v USA
 -- prof. Rolf Reber z University of Oslo v Norsku
 -- Sherry K. Bain, Ph.D. z University of Tennessee v USA
 -- Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. z VÚDPaP na Slovensku
 -- PhDr. Jana Jurášková, Ph.D. z Centra nadania na Slovensku
Spolupráce se základními školami a mateřskými školkami po celé ČR (běžnými i specializovanými na nadané děti), např.
 -- Mgr. Alena Kýrová ze ZŠ Úvoz 55, Brno
- Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami po celé ČR, např.
 -- Mgr. Michaela Matoušková ze Školský komplex, Brno
- Spolupráce s odborníky z ostatních univerzit v ČR, kteří se zabývají tématem nadání, např.
 -- PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. z FF MU a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
-- Doc. Phdr. Lenka Hříbková, CSc. z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
- Spolupráce se státními institucemi, např.
-- NÚV (Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D.)
-- NIDV (RNDr. Stanislav Zelenda, Mgr. Hana Janoušková)
 Spolupráce s konkrétními rodiči, pedagogy, psychology a dalšími odborníky.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Bohatá publikační činnost, vytvoření testu TIM pro vyhledávání matematicky nadaných dětí, řada úspěšně ukončených projektů týkajících se nadání, konference Svět nadání 2014 atd.
Více na www.nadanedeti.cz v záložce "naše práce".

Referenční osoby

Např.
- Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
- RNDr. Stanislav Zelenda (NIDV)
- PhDr. Jana Jurášková, Ph.D.
- Mgr. Hana Janoušková (NIDV)
- Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D. (NÚV)
- Mgr. Alena Kýrová (ZŠ Úvoz)
- Mgr. Michaela Matoušková (školský komplex Brno)
- PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
- Doc. Phdr. Lenka Hříbková, CSc.
- Zahraniční odborníci (např. prof. Steven Pfeiffer z Florida State Univerzity, Burak Karabey z Gifted Education Department v Dokuz Eylül University v Turecku, prof. Rolf Reber z University of Oslo   atd.)
- Konkrétní klienti, jejich rodiče, učitelé a další odborníci z celé ČR

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Všechny aktivity Centra jsou pro cílové skupiny v tuto chvíli řešeny v rámci projektů a chodu Katedry psychologie. Výjimkou bude prodej diagnostických nástrojů, který je chystán v blízké budoucnosti.