Odkazy

Projekt Generace Y

Cílem projektu Generace Y je popularizovat technické a přírodovědné obory pro zájemce o studium a všechny ostatní fanoušky. Reaguje tak na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a přírodovědně orientovaných odborníků. Webové stránky Generace Y se zaměřují také na samotné vysoké školy, které cítí potřebu změnit přístup k potenciálním uchazečům o studium. Poskytuje jim pomoc při vytváření jejich koncepcí marketingové komunikace na podporu oborů tak, aby obstály v tržním,...

Projekt na podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

K projektu www.studiumchemie.cz pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ Přírodovědecká fakulta UK v Praze se snaží dlouhodobě spolupracovat s učiteli a žáky SŠ popř. ZŠ. Zejména tak činí ve formě kurzů a seminářů pro tyto žáky a učitele, ale takto oslovená část osob je pořád velmi malá. Přitom na Přírodovědecké fakultě vznikalo a v současnosti i vzniká poměrně velké množství výukových a dalších materiálů, reagujících jak na nová, tak stávající témata vyučovaná na SŠ popř. ZŠ. Např. jen na...

Qiido -podpora vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí

Qiido je nadační fond, který podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním za účelem zvýšení ekonomické prosperity a celosvětového renomé ČR. Qiidem vytvořený unikátní model vzdělávání a výchovy MiND (MIMOŘÁDNĚ INTELEKTOVĚ NADANÉ DÍTĚ) umožňuje základním školám naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků. Stojí na 5 pilířích a je jedinečný právě komplexností pohledu na danou problematiku.

Rozhledy matematicko-fyzikální - časopis

Rozhledy matematicko-fyzikální Časopis je určen pro studenty středních (i základních škol), učitele matematiky a všechny zájemce o matematiku, fyziku, informatiku a historii těchto disciplín. V časopise se objevují také informace o soutěžích v těchto oborech. Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků za podpory MFF UK Praha a FJFI ČVUT Praha.  Adresa redakce: PedF UK, KMDM, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel. 221900250 e-mail jaroslav.zhouf@pedf.cuni.cz Více najdete na:...

Šance pro TALENT

Nadační fond byl založen dne 18.3.2016 zápisem do nadačního rejstříku. Jeho posláním je pomáhat všeobecně nadaným dětem ze znevýhodněného prostředí v České republice. Smyslem této pomoci je překonávání překážek z nedostatku finančních prostředků v rodinách nebo jiné nepříznivé situace rodiny, ve které nadané děti žijí. Prostředkem pomoci je právě stipendium či příspěvek, který pomůže k dosažení cílů a rozvoje dítěte. Cílem je dosažení potřebných výsledků, zdárnému ukončení studia nebo...

SCIENTIX - inovativní výuka matematiky a přírodovědných předmětů

SCIENTIX - zkušenosti a dobrá praxe výuky MST předmětů Scientix  je nově vzniklá internetová platforma Evropské komise pro výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe a šíření informací z oblasti výuky tzv. MST předmětů (tedy matematiky a přírodních věd) napříč Evropou. Scientix si klade za svůj hlavní cíl shromažďování výukových materiálů a vědeckých studií vycházejících z jednotlivých evropských projektů zaměřených na MST předměty. http://www.scientix.eu

Škola dětem o.s.

Občanské sdružení Škola dětem vzniklo z iniciativy rodičů, psychologů a pedagogických odborníků s cílem vybudovat základní školu, která bude vzdělávat a vychovávat nadané dívky a chlapce na základě jejich individuálních schopností a dovedností.

Soustředění mladých fyziků a matematiků

Letní soustředění mladých fyziků a matematiků pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze jako jednu ze svých propagačních aktivit, která má propagovat studium na fakultě, ale i matematiku a fyziku jako takové, hlavně mezi středoškolskými studenty. Dále má soustředění umožnit podchycení a další rozvoj nadaných studentů a studentů se zájmem o dané obory.

Společnost pro dějiny věd a techniky

Společnost sdružuje zájemce o vymezený obor bez rozdílu jejich profesionálního působení; do jejích řad se může přihlásit každý, kdo má vážný zájem o historii některého z mnohých vědních a teoreticky zaměřených technických oborů. Společnost pro dějiny věd a techniky Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy Ovocný trh 5 116 36 Praha 1

Stan – Společnost pro talent a nadání

Stan je kolektivním členem mezinárodní společnosti ECHA (European Council for High Ability, its study and development), její předsedkyní je PhDr. Eva Vondráková. Činnost této organizace především podporuje školskou veřejnost. Poskytuje nové informace v oblasti vzdělávání nadaných žáků, které získává skrz zahraniční spolupráci, snaží se pomáhat rodičům, učitelům a dalším odborníkům, kteří se v této oblasti dostanou do těžko řešitelné situace.

Svět vzdělání, z. s.

a základních školách v několika městech otevíráme třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. Jedná se o navázání na běžný studijní program první třídy konkrétní základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Angličtinu vyučuje profesionální lektorka. Výuka je 3 hodiny týdně v půlených skupinách (11 dětí). Dále je přidána 1 hodina matematiky a logiky a 1 hodina osobnostního a psychologického rozvoje. Z běžného vyučovacího základu jsou nadstandardně půleny 3 hodiny...

Techmania Science Center v Plzni

Techmania Science Center je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Interaktivnost spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát "rozhýbe", tak aby se prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip. Učení je zde postaveno na vlastním prožitku - zkušenosti. Projekt Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání...

ÚDIF - Úžasné Divadlo Fyziky

Úžasné Divadlo Fyziky - začalo to nápadem „ukazovat fyziku zajímavě“. Ten nápad je nepustil a nyní jezdí s představeními po školách, hvězdárnách, muzeích a firemních večírcích … V hlavní roli: fyzika a experiment Ukazují experimenty způsobem, který přirozeně vede mysl k přemýšlení a snaží se vynést na povrch krásu a magii fyziky.

Věda a technika na dosah, z. ú.

Věda, pro mnoho lidí (dospělých i dětí) je toto slovo stále tak trochu záhadou; v někom budí obavy, v někom zvědavost. Myslíme si, že právě zvědavost je ten nejlepší přístup k vědě. A naše nezisková organizace Věda a technika na dosah, z. ú., chce tuto zvědavost podporovat a prostřednictvím svých aktivit poodhrnout roušku, která taje vědy skrývá. Koho mezi námi můžete najít? Třeba chemika prof. RNDr. Juraje Ševčíka, PhD., bývalého děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, bioložku Mgr....

VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. - interaktivní a zábavné vzdělávání

Projekt VĚDA NÁS BAVÍ chce poskytnout dětem zkušenosti s bádáním už v dřívějším věku, což povede k podnícení jejich zájmu o vědní obory i v budoucnu. Se společností VĚDA NÁS BAVÍ spolupracují lektoři zejména z řad vysokoškolských studentů, absolventů a doktorandů, kteří prošli interním školením. Posláním je inspirovat mladé lidi studující s nadějí v budoucí rozvoj vědy a techniky a zaujmout je našimi kroužky pro děti s poutavým učebním programem. VĚDA NÁS BAVÍ je nezisková organizace,...

Věda z kufru

Chcete se naučit komunikovat, dívat se na svět kolem sebe trochu jinak, vytvářet si vlastní názor a pohlédnout na vědu trochu jinak než jste doposud byli zvyklí. Snahou autorů projektu je ukázat, že věda není tak nudná a nezáživná, jak ji spousta lidí vnímá. Cílem projektu je dát vzdělávání nový rozměr, ukázat studentům, že být vědcem je vlastně velké dobrodružství. A to pomocí interaktivních přednášek, workshopů a komunikačních aktivit. Autoři projektu nabízí nový pohled na vědu a to pouze s...

VIDA! science centrum Brno

Na ploše téměř 5000 m2 na vás čeká přes 170 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Samostatná část Dětské science centrum je věnována dětem od 2 do 6 let. V Divadle vědy si pak můžete užít pravidelná představení plná zábavných pokusů.

WEBCHEMIE – internetový portál na podporu výuky chemie

Tyto stránky jsou určeny především učitelům chemie na středních a základních školách, zajímavé informace zde však najdou i studenti či zaměstnanci všech typů škol. Základním posláním portálu WEBCHEMIE je přinášet zajímavé informace ohledně chemických výukových materiálů a o nejrůznějších akcích souvisejících s chemií či její výukou. Chceme umožnit našim uživatelům, aby mezi sebou mohli komunikovat a sdílet své vlastní výukové materiály a využívat materiály ostatních. Postupným rozšiřováním...
Je zobrazeno 61 - 79 položek z celkového počtu 79.
Položek na stránku 20
  4