Odkazy

EDUcentrum, z.ú.

EDUcentrum je nezisková organizace, která podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabýváme přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracujeme s několika desítkami zahraničních organizací (školy, výzkumné instituce, neziskovky, evropské sítě, zájmová sdružení ad.) Podporu cílíme především na učitele a žáky ZŠ a MŠ a pracovníky s mládeží a mladé lidi. V rámci...

Edutorium - webové stránky doplňující činnost Techmania Science Center

Edutorium jsou nové webové stránky, které doplňují činnost Techmania Science Center. Pokud máte rádi vědu a techniku, jste na správných stránkách. Neleznete zde nejen články o fyzice či o vyznamných vědcích a vynálezcích, ale především vše, co souvisí s exponáty v Techmania Science Center.

Elektronický občasník SOČkař

Elektronický občasník k soutěži Středoškolská odborná činnost SOČkař je dalším informačním zdrojem, který má přispět k  popularizaci soutěže na školách a případně pomoci i při získávání dalších sponzorů. Současně je odpovědí všem těm, kteří říkají „ soutěže jsou stále stejné, nic se tam neděje“. Snahou jeho tvůrců je, aby sočkař byl časopisem nejen pro mladé, ale aby se na něm i autorsky podíleli. Kontakt na redakci je  casopis@soc.cz, ale můžete psát i paní Ing.Fatkové  fatkova@nidm.cz...

Erasmus Mundus - program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování...

Evropské sdružení European Schoolnet

Evropské sdružení European Schoolnet Cíle: podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání, podporuje spolupráci škol v Evropě a výměnu zkušeností v oblasti těchto předmětů: matematika, přírodovědné a technické předměty Poskytuje ČR: možnost sdílení dobré praxe v oblasti zapojení informačních a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání možnost sdílení dobré praxe v oblasti výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů možnost zapojení do...

EXPERIMENTÁRIUM V SPŠ OTROKOVICE

Experimentárium ve Střední průmyslové škole Otrokovice si už žije svým vlastním bohatým životem. Denně se prostory rozezní hlasy žáků základních škol nebo studentů SPŠ Otrokovice, kteří využívají vybavení Experimentária k různým pokusům, zkoumání fyzikálních zákonů, ale učí se také komunikovat v rámci týmu, učí se rozhodovat tak, aby dosáhli stanovených výsledků a cílů. Vybavení Experimentária se využívá při běžné výuce v SPŠ Otrokovice, při sdílené výuce žáků základních škol a také při...

eXperimentuj

Inspirujte své studenty! eXperimentujte s námi! experimentuj.eu je virtuální interdisciplinární platforma pro učitele přírodovědných předmětů. Je nástrojem výměny zkušeností a kontaktů a vyzývá ke spolupráci a sdílení. Je ojedinělou, volně dostupnou zásobárnou nenáročných experimentů jdoucích napříč obory. eXperimentuj je částí širšího projektu Podpora talentovaných studentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí ( www.talentove.eu). Vychází ze skutečnosti, že...

Geniátor - věda a technika na dosah

Cílem naší neziskové organizace je především zvýšení všeobecného povědomí o technických a přírodních vědách. Usilujeme též o podporu manuální zručnosti, rozvíjení badatelských schopností mladých lidí a jejich kreativity. Důraz klademe zejména na všestrannost zprostředkovávaných vědeckých poznatků a technických inovací a na jejich zpřístupňování všem, kdo o ně projeví zájem. Spolupracujeme se nejrůznějšími subjekty – školami, průmyslovými podniky, médii, neziskovými organizacemi i...

Globe - mezinárodní program podporující zájem o přírodní vědy

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) = mezinárodní program, který podporuje u žáků 2. stupně ZŠ a SŠ zájem o přírodní vědy. Žáci se učí využívat výzkumné metody a výsledky vlastního bádání k poznávaní životního prostředí. Mohou odhalit místní environmentální problémy a hledat jejich řešení. Žáci pozorují vývoj počasí a podnebí, zkoumají druhy lesních porostů, vlastnosti půdy či kvalitu vody v tocích ve svém okolí. Získaná data mohou odesílat do celosvětové...

iQLANDIA science center Liberec

Moderní science centrum s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů. Svět vědy a techniky, svět fascinujících experimentů a chytré zábavy!

JCMM – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

JCMM je nezisková zájmová organizace, která slouží na podporu všech nadaných studentů i ostatních jedinců orientovaných na vědu. Snaží se podporovat všechny začínající vědce a nadané studenty středních a vysokých škol Jihomoravského kraje, podporuje jak mladé vědce v regionu, tak vědce zkušené a rovněž poskytuje pomoc příchozím zahraničním studentům. Členy JCMM jsou: Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Jihomoravský kraj, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a...

Jednota českých matematiků a fyziků

Jednota českých matematiků a fyziků pravidelně pořádá konference s názvem „Ani jeden matematický talent nazmar“, pořádá Matematickou a fyzikální olympiádu a další soutěže, korespondenční semináře a akce pro nadané žáky i pedagogy. a stipendia. Celostátní soutěže pořádané JČMF pro žáky základních škol Matematický klokan Archimediáda pro studenty středních škol Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Turnaj mladých fyziků Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ pro studenty vysokých...

Junior Science Café – setkání mladých fanoušků vědy a úspěšných vědců

Projekt popularizace vědy se jmenuje Junior Science Cafe, bude probíhat pravidelně od září 2012 1x měsíčně formou bezplatných přednášek a neformálních diskuzí s předními vědci vždy na nové téma v příjemném prostředí kavárny v Praze 6. Junior Science Café navazuje na cyklus diskusních večerů s vědci s názvem Science Café, který úspěšně běží již čtyři roky. Hosty Science Café byli například profesor Cyril Höschl, Václav Cílek či egyptolog Miroslav Bárta. Cílem nového projektu je představit...

Kluby nadaných dětí

Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí. Věkové zacílení je první a druhý stupeň základní školy. Cílem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Kluby spolupracují s městy a se základními školami, které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. Četnost schůzek je zpravidla 1x za...

Leonardo - Pořad o vědě a s vědci

Živě moderovaný proud reportáží, rozhovorů, zpráv z vědy, glos, zajímavostí, kvízů a soutěží. Čas vysílání: pondělí-pátek 16:10 Délka pořadu: 50 minut

Letní odborné soustředění biologů a chemiků Běstvina

LOS Bětsvina je podporováno přírodovědecky orientovanými fakultami předních českých univerzit, účastníci LOS pravidelně reprezentují ČR na mezinárodních olympiádách v biologii i chemii, získávají studijní a vědecká ocenění a ve svých oborech se často zařazují mezi českou vědeckou špičku. Na soustředění je účastníkům nabídnuta nejen kvalitní příprava na předmětové olympiády v biologii a chemii, ale i smysluplné využití volného času o prázdninách, sportovní vyžití a bezpochyby i navázání často...

Malá technická univerzita - technické vzdělání názorně a jednoduše

Co je to Mála technická univerzita? Připrauje pro malé předškoláky sérii hravých setkání: Malou technickou univerzitu (MTU). Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsme připravovali nejen s pedagogy a...

Metodický portál - inspirace a zkušenosti učitelů - předškolní děti

Na těchto webových adresách najdete příspěvky věnované problematice péče o nadané děti předškolního věku: http://rvp.cz/filtr-PUD-DC-1

Metodický portál - inspirace a zkušenosti učitelů - žáci ZŠ

Na těchto webových adresách najdete příspěvky věnované problematice péče o nadané žáky ZŠ: http://rvp.cz/filtr-ZUBB-DC-1

Moderní biologie do škol

Projekt moderní biologie do škol má za cíl přiblížit a zpřístupnit žákům základních škol, studentům středních a vyšších odborných škol a jejich kantorům či dalším zájemcům o studium biologie tento velmi zajímavý a dynamicky se rozvíjejíci obor. V rámci tohoto projektu, který byl přidělen na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (konkrétně na Katedru učitelství a didaktiky biologie) v roce 2011, byla vybudována mobilní laboratoř. Hlavní cíle projektu jsou: •zřízení mobilní moderní...
Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 79.
Položek na stránku 20
  4