Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

Uznávání aktivity středoškoláků ze strany vysokých škol

Rozvoj nadání žáků, zejména jedná-li se o mimořádně nadané jedince, je často řešen akcelerací výuky kdy žák dochází na část učiva do vyšších ročníků školy. To je vcelku jednoduchý nástroj, který umožňuje škole uspokojovat náročnější vzdělávací potřeby nadaných v jednom nebo více předmětech. Problém nastává, když žák takto „doakceleruje" do posledního ročníku školy. Logické by bylo pokračovat ve studiu daného předmětu či předmětů na vyšším stupni vzdělávání.

Koncepce podpory rozvoje nadání na léta 2014 – 2020 požaduje: upravit školskou legislativu tak, aby bylo umožněno současné vzdělávání na vyšším stupni školy formou „hostování". A pokračuje zdůvodněním: V rámci individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka je možné akcelerovat jeho vzdělávání v některých předmětech. Aby se mimořádně nadaní současně vzdělávali na dvou školách různého stupně (např. v MŠ a ZŠ, v ZŠ a SŠ, nebo v SŠ a VŠ), již ale platné právní předpisy neumožňují. Ve školním vzdělávání přitom dochází k situacím, kdy mimořádně nadaný žák s dílčí akcelerací v některém předmětu na daném vzdělávacím stupni ISCED ukončuje poslední ročník a potřebuje v jeho výuce pokračovat na vyšším vzdělávacím stupni, resp. na škole vyššího stupně.

Stejně tak mnoho žáků saturuje svůj zvýšený zájem o určité obory celou řadou činností, které vykonávají buď mimo školu, nebo ve spojení se školní výukou. Mezi takové aktivity patří například projekty Středoškolské odborné činnosti, účast na soutěžích a na ně navazujících soustředění, exkurzí a podobných aktivit, nebo studium dalších kurzů, jaké nabízí například program Talnet.

Tyto skutečnosti tak vedou k situacím, kdy při nebo po vstupu na vysokou školu je posluchač zařazen do standardního studijního programu, přičemž jeho znalosti a schopnosti převyšují rozsah problematiky, která se zde vyučuje. Místo dalšího rozvoje svého nadání tak absolvuje pro něj „známou" látku.

Vyřešit tyto problémy by částečně mohlo uznávání mimoškolních aktivit středoškoláků, které by jim umožnilo v odůvodněných případech „přeskočit" některé části vysokoškolského vzdělávání, jejichž obsah je pro ně již neodpovídající. Že některé vysoké školy či fakulty hledají možnosti, jak takové postupy realizovat lze vnímat jako potvrzení správnosti této cesty. Rádi bychom představili alespoň některé případy, které lze považovat za dobré příklady.

Univerzita Palackého Olomouc realizuje ve spolupráci s programem Talnet aktivitu nazvanou T-studium. Vybraní žáci středních škol mohou díky ní absolvovat vybrané předměty na Přírodovědecké fakultě UPOL již během svých středoškolských studií. Přihlásit se může každý, kdo již zrealizoval badatelský či výzkumný projekt. Takovým může být projekt SOČ nebo vedení badatelského záměr na T-expedici v Talnetu. Zájemce doporučují organizátoři Talnetu na základě přihlášek, ve kterých je uvedena zkušenost uchazeče. Ze školy, kterou aktuálně navštěvují, může žáky uvolnit ředitel, a to buď na základě individuálního vzdělávacího plánu, nebo na základě potvrzení vydaného organizátorem T-studia.

Po získání doporučení má žák na výběr ze všech předmětů vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého kromě těch, které jsou omezeny věkem nebo právními předpisy. Například tam, kde se pracuje s biologickým materiálem nebo informacemi podléhajícími zvláštnímu režimu. T-studium trvá minimálně jeden semestr, studující si jich však může zvolit k absolvování více. Během této doby je na účastníky T-studia nahlíženo jako na běžné studenty Univerzity. Získávají zápočty, absolvují zkoušky a po jejich zdárném složení získávají certifikát o absolvenství. Pokud budou studovat na UPOL po skončení středoškolské docházky, mohou se pokusit proměnit tyto certifikáty ve standardní studijní kredity. T-studium běží již 3 rok a ze strany UPOL je hodnoceno pozitivně. Fakulta je přesvědčena, že toto je způsob k získání kvalitních studentů pro své obory.

Dalším příkladem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, která umožňuje uchazečům přijetí bez přijímací zkoušky na základě výsledků v předmětových soutěžích a olympiádách přičemž se nejedná pouze o vítěze těchto soutěží, ale například o účastníky celostátního kola, kteří se umístili do 10. místa nebo v některých případech i řešitelé krajských kol. Také v případě geografických oborů úspěšné absolvování Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK umožňuje uchazeči přijetí bez přijímacích zkoušek.

Celý systém párování jednotlivých soutěží a studijních oborů fakulty je poměrně rozsáhlý a lze jej nalézt na internetových stránkách fakulty: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni .

Na VŠCHT v Praze vycházejí vstříc nadaným studentům tak, že otevřeli studijní obor designovaný jim na míru. Po jeho absolvování získávají titul Batchelor of science in chemistry (eurobakalář), takže mohou pokračovat v magisterském studiu na zahraničních univerzitách. Program svou náročností odpovídá tomu, že studenti, kteří chtějí uspět, musejí kromě poctivé přípravy prokázat i skutečně nadprůměrné schopnosti a vědomosti.

Jak je vidět na uvedených příkladech, lze nalézt cesty k usnadnění průchodu nadaných žáků a studentů vzdělávacím systémem. Zatím se spíše jedná o kroky vedoucích pracovníků vysokých škol a fakult, kteří mají jasnou vizi, jak svůj obor posunout dále. Případů, kdy fakulty umožňují přijetí uchazeče bez přijímacích zkoušek, stále přibývá a, proto doporučujeme potenciálním studentům  sledovat informace studijních oddělení a náležitosti přijímacích řízení. Naopak v přihláškách ke studiu je vhodné uvádět účast v projektech, kurzech a soutěžích, které mohou umožnit přijetí zájemce bez přijímacích zkoušek, případně mu jinak pomoci v samotném studiu. Talentcentrum NIDV bude situaci na tomto poli sledovat a zveřejňovat zprávy na webu Talentovaní.cz.