Knihy k tematice nadání

Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Fuchs, E; Hošpesová, A.: Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Nakl. Prometheus 2010, 80s.
   Publikace reaguje na reformu našeho školství. Poskytuje podklady, náměty a doporučení, které pomohou učitelům matematiky při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu. Může pomoci i rodičům a veřejnosti získat představu o změnách pohledů na matematiku v základním vzdělávání. Ukazuje možnost dalšího vzdělávání učitelů a nabízí metodickou pomoc při zavádění moderních metod výuky. Kromě orientačního návrhu hodinových dotací předmětu a základního rozvržení učiva je pozornost věnována také mezipředmětovým vazbám, novým vyučovacím metodám a postupům (např. projektové vyučování, počítačem podporovaná výuka, diagnostické metody), práci s talentovanými žáky i se žáky se speciálními poruchami učení.


http://www.knihcentrum.cz/postaveni-matematiky-ve-skolnim-vzdelavacim-programu-pro-zakladni-vzd/d-91988/