Články převzaté

Matematické talenty „rdousí“ školní výuka

Nedostatek technicky vzdělaných odborníků na českém pracovním trhu má své kořeny v nudné výuce matematiky. Situace ve výchově nadaných žáků na našich školách se od devatenáctého století nezměnila a...

Názory přírodovědně nadaných žáků na výuku fyziky (příspěvek do sborníku)

V příspěvku autoři hledají odpovědi na otázky: Umíme učit nadané žáky? Jak můžeme pomoci nadaným žákům? Jak můžeme pomoci učitelům nadaných žáků? Jak je máme učit fyziku?

Nadané děti

Série článků pro rodiče nadaných dětí, ale nejen pro ně.

Péče o nadané dítě (diplomová práce)

Diplomová práce Renaty Bartošové (Brno 2010) se zaměřuje na hledání možností, jak v co nejranějším věku identifikovat nadané děti. Jako vhodná cesta se jeví větší zapojení učitelek mateřských škol...

O smyslu výchovy talentů

Příspěvek je věnován úvahám na téma: smyslu aktivit talentů i jejich vychovatelů; zda výchova talentů představuje pro společnost něco významného, hodnotného, zda má smysl jí obětovat námahu, čas,...

Přístupy k talentovaným žákům na malých ZŠ na pozadí výuky anglického jazyka (diplomová práce)

Diplomová práce Věry Minxové (Brno 2009) se skládá ze 3 hlavních částí - teoretická východiska, empirická část a přílohy. Empirická část obsahuje získané teoretické poznatky z výuky žáků. Sledovaný...

Nadaní a rozvoj kreativity

Jeden z mýtů kolem nadaných je ten, že samo nadání stačí. Nestačí!!! Je vám skutečně k ničemu bez motoru a benzínu v podobě tvořivosti a pracovitosti. Z toho také plyne další mýtus a to spojování...

Vliv integrovaného obohacujícího kurikula na žáky s nadáním v předmětu český jazyk a komunikace (dizertační práce)

Disertační práce Mgr. Evy Machů (Brno 2009) poukazuje na praktické vyústění integračního trendu ve vzdělávání nadaných na některých základních školách a upozorňuje na to, že průběh edukace...

Identifikace strategií výchovy a vzdělávání nadaných žáků (bakalářská práce)

Bakalářská práce Moniky Gottvaldové (Brno 2009) se zabývá aktuální otázkou problematiky edukace nadaných žáků na základní škole.

Výchova talentů pro vědu jako modernizační faktor

Odborná práce se zbývá příčinou aktuálního vývoje a zkoumáním zpětných efektů, kterými aktivity realizované v českém školství v jistých oblastech vzdělávání a výchovy ovlivňují rozvoj vzdělávání,...

Umí školy pracovat s nadanými žáky? - tematická zpráva České školní inspekce

Česká školní inspekce získala při plnění hlavních úkolů inspekční činnosti ve šk.roce 2007/2008 mj. i množství údajů vypovídajících o práci škol s nadanými žáky. Zde najdete 1. souhrnnou informaci...

Je nadání danajský dar?

Potenciálně nadaných se rodí 20 až 25 procent dětí. Kdyby měly šanci rozvíjet své schopnosti, dokázaly by v některé z oblastí lidské činnosti vyniknout.

Talentům je potřeba pomoci

Nadané děti jsou v oboru, který je zajímá, motivované, cílevědomé a zvídavé.Chápou problémy kolem sebe v širších souvislostech a jsou velmi citlivé.

Typické projevy chování nadaných dětí - jak můžeme nadané dítě poznat?

Každé dítě je individualita a to platí o všech dětech, tedy i těch, které dosahují v určité kognitivní (poznávací) oblasti nadprůměrné schopnosti. Přesto se ukazuje, že rozumově nadané děti mohou...

Jak definovat talent a nadání?

"Nadané a talentované jsou ty děti, které jsou identifikovány kvalifikovanou osobou, a které jsou díky výrazným předpokladům schopni podávat vynikající výkony. Tyto děti potřebují...

VYHLÁŠKA č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011

VYHLÁŠKA č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

VYHLÁŠKA 116/2011 Sb., ze dne 15. dubna 2011

VYHLÁŠKA 116/2011 Sb. se týká poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských.
Je zobrazeno 181 - 199 položek z celkového počtu 199.
Položek na stránku 20
  10