Články převzaté

Vzdělávací strategie, cíle a hodnoty rodičů nadaných dětí (diplomová práce), Denisa Fialová, 2014

Kvantitativní výzkum se zaměřuje na rodiče diagnostikovaných nadaných dětí z 1. stupně ZŠ. Byly zkoumány vzdělávací strategie, cíle a hodnoty rodičů diagnostikovaných nadaných dětí pomocí Škály rodinného prostředí, dotazníku „Rodina jako zdroj vzdělání", dvou dimenzí Multidimenzionální škály perfekcionismu (MPS) a škály „Rodičovské postoje o zodpovědnosti za strukturování domácí přípravy dítěte". Cílem bylo popsat odlišnosti ve výsledcích zadaných výzkumných metod mezi rodiči diagnostikovaných nadaných dětí (n = 73) a kontrolní skupinou rodičů (n = 254). Z výsledků plyne, že rodiče nadaných dětí hodnotí své rodinné prostředí jednak jako intelektuálně a kulturně orientované a jednak jako aktivně rekreačně orientované více než rodiče z kontrolní skupiny. Oproti očekávání se ukázalo, že rodiče nadaných dětí ve srovnání s kontrolní skupinou rodičů méně hodnotí své rodinné prostředí jako zaměřené na úspěch, kladou méně důraz na školní úspěchy a nevyžadují po dítěti minimální známky ve škole tak často jako rodiče z kontrolní skupiny. Rádi bychom přispěli svými výsledky k většímu pochopení specifické skupiny rozumově nadaných dětí a prostředí, ze kterého pocházejí.

Text práce na https://is.muni.cz/th/206713/fss_m_a2/diplomova_prace_Fialova.pdf