Články převzaté

Riziko chybné identifikace ADHD v souvislosti s nadáním z pohledu učitelů (diplomová práce), Petra Šimková, 2013

Práce se zabývá tématem chybné identifikace nadaných dětí. Konkrétně se zaměřuje na riziko záměny nadání a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) populací současných i budoucích učitelů a možnými prediktory tohoto rozhodnutí. Sběr dat probíhal formou experimentu kombinovaného s dotazníkovým šetřením. Za tímto účelem byl na základě pilotní studie vytvořen medailonek popisující chování fiktivního dítěte a upraveny dostupné dotazníkové metody zabývající se znalostmi a postoji v oblasti ADHD a nadání. Výzkumný soubor byl tvořen 159 učiteli a 59 studenty učitelství. Existence rizika chybné identifikace byla potvrzena vzhledem k tendenci učitelů i studentů vysvětlovat rušivé chování dítěte spíše na základě patologie (ADHD) než pozitivnějšího vysvětlení (nadání). V obou populacích byl zároveň zjištěn výrazný vliv nabídky možných odpovědí na výsledné rozhodnutí, vliv pohlaví dítěte však prokázán nebyl. Jako možné prediktory výsledného rozhodnutí byly zaznamenány v populaci učitelů pohlaví, postoje k nadaným dětem a zkušenost s dítětem s ADHD. V populaci studentů se pak podařilo prokázat vliv zkušenosti s ADHD z rodinného prostředí. Získané výsledky a jejich dílčí souvislosti byly diskutovány v kontextu předchozích výzkumů. Závěrem byly zmíněny případné limity výzkumu a návrhy pro jeho další rozšíření.

Text práce na https://is.muni.cz/th/333084/fss_m/Diplomova_prace.pdf