Články převzaté

Profesní volba nadaných adolescentů (diplomová práce), Hana Hanzlíková, 2015

Kvalitativní studie se zabývá procesem rozhodování nadaných gymnazistů o volbě vysoké školy jako prvního a důležitého kroku kariérního vývoje. Pro nadané studenty může být kariérní volba díky některým charakteristikám, tradičně spojovaným s nadáním (např. multipotencionalita, perfekcionismus, vysoká očekávání okolí) náročným a stresujícím úkolem. Cílem této práce je porozumění procesu rozhodování o volbě vysoké školy nadaných gymnazistů tak, aby bylo možné tento proces vhodnými intervencemi podporovat. Pro tvorbu dat byla využita metoda polostrukturovaného rozhovoru, hovořili jsme se 7 nadanými studenty 3. a 4. ročníků gymnázií. Data byla analyzována metodou zakotvené teorie. Výstupem studie je model popisující daný proces. Ukázalo se, že ústředním konceptem je explorace, která vede studenty nejdříve k porozumění sobě samému a svým schopnostem. Následně si díky zaměřenější exploraci studenti formulují přesvědčení o jednotlivých povoláních a racionálně je srovnávají s vlastními hodnotami, schopnostmi i očekáváním důležitých druhých s cílem najít nejvýhodnější, tedy ideální povolání. Poté explorují cíleně a získávají informace o vysokých školách. Získané informace racionálně zváží, a pokud je nalezena subjektivně nejvýhodnější vysoká škola, dochází k rozhodnutí a k vytvoření závazku vůči této volbě. Zjištěné informace mohou učitelům, výchovným poradcům a psychologům napovědět, jaký typ informací a pomoci potřebují studenti v jednotlivých obdobích.

Text ke stažení https://is.muni.cz/th/356680/fss_m_b1/diplomka.pdf