Články převzaté

Cesty k vrcholu: faktory rozvoje výjimečného výkonu (disertační práce)

Cesty k vrcholu: faktory rozvoje výjimečného výkonu, Jiří Mudrák, 2010

Disertační práce se zabývá vývojem lidí, jež dosáhli ve svých oborech výjimečné úrovně, a podpůrnými respektive ohrožujícími faktory, které jsou s tímto vývojem spojeny. Teoretická část práce představuje přehled současného psychologického výzkumu na toto téma a jeho kritickou reflexi. Pozornost je věnována především 1) vrozeným schopnostem a nadání, 2) přípravě, jejímu optimálnímu průběhu a struktuře, 3) motivaci k výkonu a 4) sociálnímu kontextu, ve kterém vývoj probíhá. Výsledkem teoretické části je model, jenž na základě představených výzkumů navrhuje uvažovat o vývoji výkonu jako o dlouhodobém procesu utvářeném prostřednictvím recipročních interakcí mezi vrozenými schopnostmi, přípravou, subjektivními konstrukty souvisejícími s výkonovou motivací a sociálním kontextem. Představované teoretické přístupy vytváří různé konstrukce lidského potenciálu s odlišnými implikacemi pro jeho rozvoj. V další části je diskutováno, jak byly závěry jednotlivých přístupů vytvářeny a jakým způsobem konstruují obraz lidského potenciálu k výkonu a možností jeho rozvoje. Výzkumná část disertační práce aplikuje tyto teoretické závěry ve studiu vývoje konkrétních lidí. Jsou zde představeny dvě vícepřípadové studie výjimečně nadaných dětí a mladých dospělých, ve kterých je věnována detailní pozornost faktorům utvářejícím rozvoj jejich výkonu. Jako metodologické východisko byla použita především vícepřípadová studie (Stake) a z části i myšlenky interpretativní fenomenologické analýzy (Smith). Obě studie dokumentují to, jak relativně podobné charakteristiky (zvláště projevy výjimečného nadání), získávaly v interakci s dalšími faktory různé významy a vedly k velmi odlišným výsledkům vývoje. Ve studii nadaných dětí bylo možno především vidět dopad způsobů, jimiž rodiče zvýznamňovali výjimečné projevy svých dětí, na jejich výchovné praktiky a další vývoj dětí. Zde se jako problematické jevily především konstrukce zdůrazňující stabilitu a neměnnost předpokládaných projevů nadání, naopak jako optimální se zdál být pragmatický přístup, orientovaný spíše na dlouhodobé žádoucí výsledky, než na stabilní osobnostní charakteristiky. Ve studii mladých dospělých byla hlavní pozornost věnována především jejich motivaci pokračovat v dalším rozvoji a tomu, jak byla utvářena v průběhu vývoje. Zde se jako problematické ukazovalo především zaměření na okamžité výsledky, což souviselo s nepřiměřeným sociálním tlakem na výkon či zdůrazňováním nadání a nedostatečnou vlastní přípravou. Jako optimální se naopak jevila orientace na dlouhodobý vývoj a schopnost jej samostatně a adaptivně směřovat.

Najdete na: http://is.muni.cz/th/44406/fss_d/

Zdroj: http://www.nadanedeti.cz/nase-prace-prehled-studijnich-praci