Poradna

Rychlý rozcestník

 - Jsem rodič nadaného dítěte…jak mám postupovat      

 - Jsem učitel nadaného žáka…jak mám postupovat

Pokud Váš dotaz nenaleznete v odpovědích níže, můžete nás  kontaktovat přes Online poradnu, případně oslovit Vašeho krajského koordinátora podpory nadání.

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky.

Profily týmu expertů poradny..

 

Dotazy

Pro Vaše mailové dotazy používejte adresu

Než položíte Váš dotaz, přesvědčte se, že již nebyl zodpovězen v publikovaných odpovědích.

Publikované odpovědi

Kteří žáci by spadali do IV. stupně podpory podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných?

Do druhého stupně podpory mohou spadat nadaní i mimořádně nadaní, do třetího stupně podpory mimořádně nadaní, u kterých se umožňuje obohacování nad rámec výstupů školního vzdělávacího programu, respektuje se tzv. dvojí výjimečnost těchto žáků. [Pozn.: dle textu Přílohy 1 Vyhlášky jsou však do tohoto stupně podpory zahrnuti i žáci nadaní.] Do čtvrtého stupně podpory spadají žáci mimořádně nadaní, kteří vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání. Mohou to být například žáci s Aspergerovým syndromem. [Koordinátoři NÚV se však shodují v tom, že převažovat zde budou mimořádně nadaní žáci bez dvojí výjimečnosti – například úspěšní řešitelé Středoškolské odborné činnosti (SOČ), mezinárodních kol předmětových olympiád apod.]

Odpovídá PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně sekce 3 NÚV

v závorkách jsou komentáře Světlany Durmekové, Ph.D. z NÚV