Aktuality

Vzdělávací programy NÚV z oblasti péče o nadané pro 1. pololetí školního roku 2012/13

Vzdělávací programy NÚV z oblasti péče o nadané pro 1. pololetí školního roku 2012/13 - viz http://www.nuv.cz/rovne-prilezitosti-ve-vzdelavani-a-prevence/nadani-dvpp

Vzdělávací a poradenská práce s nadanými dětmi, žáky a studenty

ROZVOJ NADANÉHO ŽÁKA NA 1. STUPNI ZŠ V OBLASTI ČESKÉHO
JAZYKA A PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ

(Kurz je určen učitelům 1. stupně základních škol a speciálním pedagogům.)
lektorky: Mgr. Lenka Valentová, Mgr. Romana Divínová
počet hodin: 6
termín: 13. 11. 2012 (9.00-16.00 hod.)
uzávěrka přihlášek: 29. 10. 2012
místo: ZŠ Hálkova, Hálkova 4, 779 00 Olomouc
odborný garant: Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
obsah kurzu:

Kurz má formu interaktivní dílny – přednášková forma je proložená diskusemi a aktivní spoluprací účastníků při procvičování konkrétních metod a přístupů. Účastníci se seznámí s ukázkami tematických plánů ze ŠVP a z IVP pro český
jazyk, s možnostmi rozšiřování, prohlubování a obohacování učiva včetně pracovních materiálů a tvorby pracovních listů.
Probrány budou alternativní výukové metody, hry ve výuce, využití výukových PC programů a interaktivní tabule a projektové činnosti monotematické i polytematické s mezipředmětovými vztahy. Účastníci se rovněž seznámí s některými problémy nadaných ve výuce (sociální a emoční stránka osobnosti). Součástí kurzu je náslech vyučovací hodiny českého jazyka ve třídě pro mimořádně nadané žáky s jejím následným rozborem.

ROZVOJ NADANÉHO ŽÁKA NA 1. STUPNI ZŠ V OBLASTI MATEMATIKY A
PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

(Kurz je určen učitelům 1. stupně základních škol a speciálním pedagogům.)
lektorky: Mgr. Lenka Valentová, Mgr. Romana Divínová
počet hodin: 6
termín: 11. 12. 2012 (9.00-16.00 hod.)
uzávěrka přihlášek: 26. 11. 2012

obsah kurzu:

Kurz má formu interaktivní dílny – přednášková forma je proložená diskusemi a aktivní spoluprací účastníků při procvičování konkrétních metod a přístupů. Účastníci se seznámí s ukázkami tematických plánů ze ŠVP a z IVP pro matematiku, s možnostmi rozšiřování, prohlubování a obohacování učiva včetně ukázek pracovních materiálů a tvorby pracovních listů. Probrány budou alternativní výukové metody, hry ve výuce, využití výukových PC programů a interaktivní
tabule a rovněž projektové činnosti v rámci předmětu člověk a jeho svět. Účastníci se rovněž seznámí s možnostmi vhodných mimoškolních aktivit. Součástí kurzu je náslech vyučovací hodiny matematiky ve třídě pro mimořádně nadané žáky s jejím následným rozborem.