Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

 

Provoz na této verzi stránek byl ukončen. Aktuální verzi naleznete na http://talentovani.cz/ .

Informace k soutěžím jsou na http://talentovani.cz/souteze a na podstránkách jednotlivých soutěží. 

Aktuální příspěvky

Tisková konference k zahájení projektu PERUN

Oznámení o tiskové konferenci - První krok k systému podpory nadaných

Klíčová slova: vzdělávání, nadaní, přírodní vědy a matematika, péče o nadané, systém podpory nadaných

Dne 29.9. 2011 od 10.00 se v Národním informačním centru mládeže (NICM), Na Poříčí 4, Praha 1, uskuteční tisková konference k zahájení budování systému na podporu nadaných žáků v matematice, přírodních a technických oborech.

Cílem projektu Péče, rozvoj a uplatnění nadání (PERUN) je posílit vše dobré, co se pro nadané dosud v ČR dělá a přispět k realizaci systému, s využitím  místních, regionálních i celostátních aktivit pro nadané, a vytvořit tak potřebné podmínky pro efektivní vyhledávání a péči o nadané od předškolního věku až po jejich  uplatnění v povolání.

PERUN je zaměřen nejen na nadané žáky, ale také na jejich učitele a organizátory aktivit pro žáky. Hodlá zapojit kromě škol také střediska volného času, vysoké školy, zaměstnavatele, kraje a další aktéry péče o nadané a uplatnění nadaných.

PERUN připravuje informační portál, který bude shromažďovat a zpřístupňovat nabídku aktivit pro nadané, učitele a další aktéry. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity, podpora regionálních center a jejich efektivní součinosti navzájem i s ostatními aktéry v regionu i v národním systému.
Pilotní aktivity v projektu budou probíhat a budou hodnoceny ve spolupráci se zahraničními partnery a s využitím zahraničních zkušeností.

Důležitými výstupy budou nejen realizované aktivity, učební materiály, proškolení organizátoři, regionální centra podpory, modely a nové nástroje podpory, vyhodnocování, financování aktivit pro nadané, ale i konkrétní doporučení systémových opatření potřebných pro efektivní vyhledávání, péči a uplatnění zvídavých žáků a studentů v ČR, jako jednoho z největších bohatství naší země.

Řešitelem projektu je Národní institut dětí a mládeže (NIDM).

Konference se zúčastní:
 Jiří Veverka, ředitel NIDM,
 Stanislav Zelenda, vedoucí projektu PERUN.

Další informace:
Vojtěch Tutr
vojtech.tutr@nidm.cz
tel: 608 611 819


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV