Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Systematický úvod do problematiky nadání (pro učitele MŠ)

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání v MŠ obnáší, a navede je k vytváření vlastního systému péče o nadání na konkrétním zařízení. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, rozdíly v pojmech nadané a mimořádně nadané dítě, významem rané stimulace v předškolním období, vzdělávací potřeby nadaných dětí, specifika a odlišnosti v oblasti biologického a psychického vývoje, formy práce s nadanými dětmi, různými typy nadání a 9 typů inteligence, instituce, které se nadaným dětem věnují a jejich nabídka, možné formy spolupráce s rodiči, nabídka vhodných aktivit pro děti s vyšším potenciálem.

Mgr. Dana Havlová, Mgr. René Gavlas
15.10.2018, 9:00  —  15.10.2018, 15:30
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) – krajské pracoviště Brno, Křížová 86/22, 603 00 Brno-střed

Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své MŠ systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.

Použité metody: Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční, promítání fotografií a videosekvencí k tématu.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

 • Význam rozvoje nadání a talentu pro společnost
 • Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti již před vstupem do ZŠ
 •  Systém péče o nadané děti na škole – nominace těchto děti na pedagogicko-psychologickou diagnostiku
 • Specifické vzdělávací potřeby a odlišnosti v biologickém a psychickém vývoji ND, zvýšená senzitivita a divergentní myšlení, nejčastější chyby v přístupu k této skupině dětí
 • Vliv MŠ na rozvoj nadání, význam rané stimulace v období do 6 let
 • Formy nadání a talentu, 9 typů inteligence
 • Způsoby identifikace nadání
 • Nabídka vhodných aktivit pro ND – specifické postavení ND v dětské skupině, integrace nadaných dětí na úrovni MŠ
 • Formy spolupráce s rodiči, důležitost osvěty směrem k rodině
 • Organizace, instituce a projekty zaměřené na ND
 • Odkazy na www stránky s tematikou rozvoje nadání na úrovni MŠ

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Lektoři: Mgr. Dana Havlová, Mgr. René Gavlas

Organizační garant: Mgr. Dana Veselá, Ph.D., e-mail: vesela.d@nidv.cz, tel.: +420 543 541 270

On-line přihláška:

Číslo programu: F53-51-22-182
Akreditace č.j.: MSMT-958/2018-1-111

Zdroj: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1411


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV