Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Soutěž pro studenty a absolventy VŠ o zpracování studie dopadů veřejných politik v ČR

Think-tank IDEA vypisuje soutěž o zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice (policy study).

IDEA podpoří zpracování studie finančně, odborným dohledem, finální produkcí a veřejnou prezentací. Východiskem pro studii může, ale nemusí být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum. Ve výsledku se očekávají studie založené na kvalitních a zajímavých datech s akcentem na vybrané veřejné politiky. Jako vzor či inspirace mohou sloužit dosavadní studie IDEA. Zpracovatel studie bude vybrán na základě stručného, srozumitelného a přesvědčivého návrhu z řad stávajících nebo nedávných absolventů vysokých škol. IDEA studii podpoří honorářem ve výši 40 tisíc Kč.

Plakát s popisem soutěže si můžete stáhnout zde EMPIRICKÝ VÝZKUM NA PODPORU VEŘEJNÝCH POLITIK.

Předpokládají se návrhy studií v těchto oblastech:

• trh práce a politika zaměstnanosti,
• školství a vzdělávání,
• daně, dávky, sociální politika,
• rodinná a důchodová politika,
• výzkum a vývoj,
• fungování veřejného sektoru.

Doporučení k pojetí návrhu studie:

• maximálně 4000 znaků včetně mezer
• stručnost, jasnost, srozumitelnost
• popis použitých dat a podstaty metodologie
• odkaz na vědeckou práci (není podmínkou)
• vítány budou analýzy dopadů veřejných politik a identifikace kauzálních souvislostí
• vysvětlení významu očekáváných zjištění pro veřejné politiky a diskuse

Omezení:

• Všichni navrhovatelé a autoři studie musí být studenty VŠ nebo absolventy do 30 let (včetně).
• IDEA podpoří vznik studie honorářem ve výši 40 tisíc Kč ve sjednaném splátkovém kalendáři
• Termín odevzdání návrhu studie nejpozději 31. května, 2018.
• IDEA si vyhrazuje právo nepodpořit žádný z návrhů.
• Studie vyjde výhradně pod hlavičkou IDEA (možné publikování ve vědeckém časopise).
• Zpracování studie se očekává v období do konce roku 2018.

Návrhy na zpracování studií s uvedením jmen autorů a kontaktů zasílejte na adresu idea@cerge-ei.cz nejpozději do 31. května, 2018. Doručení potvrzuje zpětné potvrzení příjmu správcem e-mailu.


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV