Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

 

Provoz na této verzi stránek byl ukončen. Aktuální verzi naleznete na http://talentovani.cz/ .

Informace k soutěžím jsou na http://talentovani.cz/souteze a na podstránkách jednotlivých soutěží. 

Aktuální příspěvky

RJ - aktuální ročník


Organizační řád jazykových soutěží

Mezinárodní zkouška z ruského jazyka - materiály ke stažení zde a vzor hodnoceni

Informace o mezinárodní zkoušce z ruského jazyka podá zájemcům paní Mgr. Liudmila Nyklova; kurzy@rsvk.cz;

Mezinárodní zkoušky lze též skládat v Institutu ruského jazyka – Autorizované centrum zkoušek TORFL/ ТРКИ, který zahájil svou činnost za podpory Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity a jako součást Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky VĚDA, více informací zde

 

 

Soutěžní kategorie, pro které se soutěž v jazyce ruském koná, jsou tyto:

kategorie ZŠ a víceletých G - je určena žákům 8., 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých G; soutěž probíhá ve školním a krajském kole;

kategorie SŠ I - je určena žákům všech typů středních škol1), u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně; započítává se i výuka na ZŠ, probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

kategorie SŠ II - je určena žákům všech typů středních škol1), u nichž délka výuky ruského jazyka činí  3 roky a více, započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole;

kategorie SŠ III - je určena žákům všech typů středních škol 1), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Jedná se o tyto případy:

a) žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;

b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ); například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce;

c) žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v  kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí);

d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se svoji dcerou/synem místo svého rodného jazyka (např. otec je Ind, ale komunikuje s dětmi anglicky, Ukrajinec, ale komunikuje s dětmi rusky).

Do soutěží v cizích jazycích (včetně bilingvních kategorií SŠ III v jazyce španělském a ruském) se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvní (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací, nelze v propozicích vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky nejlépe zná, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do soutěže, odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní podmínky v uvedeném cizím jazyce nemají.

1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Soutěž v ruském jazyce má  v ústředním kole  tento obsah:

  • poslech s porozuměním - (na základě slyšeného textu splnit zadaný písemný úkol, doplnění   údajů apod.; soutěžící slyší text vždy dvakrát)
  • konverzace s členy poroty na dané téma. Porota řídí konverzaci, klade doplňující otázky. Konverzace je vedena formou besedy, po krátkém monologu studenta následují doplňující otázky poroty (forma dialogu)
  • řešení jazykové situace (pro všechny studenty je volena stejná struktura otázek) (např. Как дела? Что у тебя нового? Который час? ). Zadání jazykové situace může být formou obrázku, případně slovního popisu

Okruhy konverzace: Škola, Zájmy/Koníčky, Volný čas, Sport, Cestování, Kultura, atd.

V rámci konverzace a řešení jazykových situací porota hodnotí jazykové znalosti, výslovnost, adekvátnost reakce, úroveň slovní zásoby a kreativitu odpovědi.

 

 


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV