Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Tereza Benešová, Ph.D.

telefon:  737713210

email: tereza.benesova@vsb.cz

www.vsb.cz

adresa: 17. listopadu 15/2172, Ostrava

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

Rozsah působnosti: celorepublikový

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: technické obory, obory STEM

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: vyhledávání talentů a průběžná práce s nimi

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

VŠB-TUO se snaží aktivně k řešení popsané situace přispívat, díky čemuž si v průběhu uplynulých let vytvořila vlastní specifický Systém podpory technických talentů umožňující efektivní identifikaci, rozvoj a podporu přirozeného nadání talentovaných jedinců a cílené zvýšení jejich motivace k dalšímu zdokonalování a prohlubování talentu v konkrétním technickém oboru. Systém je založen na kontinuální systematické práci s talenty prostřednictvím transparentní strukturované nabídky aktivit podle věku, potřeb, schopností a možností konkrétního nadaného jedince. Systém využívá aktivní spolupráci univerzity s institucemi na všech úrovních vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ) a zaměstnavateli v regionu.
V rámci předkládaného projektu se snažíme naplňovat myšlenku systematické podpory a rozvoje nadání nabídkou takových činností, které povedou k cílenému rozvoji přírodovědného a technického nadání identifikovaných talentovaných jedinců nad rámec běžné školní výuky.
V rámci Systému podpory technických talentů VŠB-TUO navazují aktivity předkládaného projektu přímo na projekt „Systematický rozvoj technické gramotnosti" rovněž předkládaný v rámci této výzvy (téma podpory B).
Poskytnutí dotace z vyhlášeného Programu umožní zajištění kontinuity systematické činnosti VŠB-TUO v oblasti podpory a rozvoje nadání a plně využít všech možností, které v současnosti zkušený tým i materiální vybavení VŠB-TUO nabízí.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Tým popularizace VŠB - TUO:
Ing. Jiří Arleth, Mgr. Jarmila Černá, Ing. Monika Chmelařová, Mgr. Tereza Benešová, Ph.D. Tým spolupracuje s rozsáhlou sítí popularizátorů napříč univerzitou.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Realizační tým má dlouholeté expertní zkušenosti v oblasti vzdělávání, přípravy volnočasových aktivit pro děti a mládež a odbornost v popularizaci vědy.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Popularizace VŠB - TUO úzce spolupracuje se školami na všech úrovních v regionu, Statutárním městem Ostrava, Krajským úřadem MSK, zástupci AVČR, science centry napříč republikou i popularizačními odd. jiných českých univerzit. Společně s Ostravskou univerzitou je VŠB-TUO pro rok 2018 koordinátorem celorepublikové Noci vědců.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Napříč Systémem práce s talenty VŠB-TUO ročně projdou stovky dětí a studentů. V rámci širokého síta pro talentované se věnujeme například také skupině nadaných dětí s poruchou autistického spektra. Za tuto činnost bylo letos uděleno ocenění v rámci setkání neziskových organizací MSK Adventu plného křídlení.

Referenční osoby

Ředitelé škol všech stupňů v regionu, pracovníci odborů vzdělávání MMO a MSK, zástupci Science centra Svět techniky  v Ostravě

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Většina aktivit realizovaných popularizačním odd. VŠB - TUO je pro cílovou skupinu zdarma. Náklady na aktivity jsou pokrývány dotacemi ze Statutárního města Ostravy, institucionálního rozvojového projektu VŠB-TUO, dotacemi z MŠMT, nadačních příspěvků atd.