Výsledky a fotogalerie

Letní dějepisný seminář - Klášter různými pohledy

Neodmyslitelnou součástí Dějepisné olympiády je každoroční letní dějepisný seminář nazvaný Klášter různými pohledy - porozumění a dokumentace kulturně-historického fenoménu. Akci pořádá Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tradiční místo konání je Premonstrátská kanonie Teplá u Mariánských Lázní.

Mezi účastníky se řadí studenti Semináře dějin umění FF MU, studenti Katedry historie FF UP a nejlepší řešitelé ústředního kola Dějepisné olympiády. Požadavky na účastníky semináře jsou aktivní účast na celém týdenním semináři, týmová práce na obrazových prezentacích a jejich představení kolegům z ostatních skupin a příprava referátu na závěrečnou studentskou konferenci.

Záměrem týdenního semináře je představit areál premonstrátského kláštera v Teplé ze tří úhlů pohledu – jako řeholní dům, v němž žije, modlí se a pracuje komunita kanovníků, jako umělecké dílo a jako stavební památku, která svou dnešní podobu získala během devíti století.

Během tříhodinových bloků výkladu a vlastního zkoumání se čtyři skupiny účastníků společně se svými lektory zamýšlejí nad znaky architektonických stavebních slohů, zvláštnostmi a tajemstvími historických budov a prostorami kanonie i jejího širšího zázemí. Další místa poznávání a bádání se nachází v okolí 20km od kláštera. Pro výjezdy do okolí jsou volena zejména poutní místa, fary, kostely a kláštery, hospodářské dvory patřící kanonii, pozůstatky usedlostí a osad, včetně prohlídky Mariánských Lázní. Lektoři dle své specializace i prostory a místa bádání se u jednotlivých skupinek střídají, což zajistí, že se účastníci seznámí s různými úhly pohledu na památku a samozřejmě také s různými částmi daného objektu či zkoumaného místa. Svá zjištění pak každá skupina posluchačů přednese formou krátké prezentace před ostatními studenty, čímž dochází k částečné participaci, sdílení i vzájemné posouzení výzkumu. Účastníci se tak navíc seznámí se zásadami pro fotografování památek, úpravy fotografií a tvorby počítačových presentací. Poslední den semináře probíhá závěrečná konference, na níž si každý z účastníků připraví krátký příspěvek o problematice či uměleckém díle, které jej během pobytu zaujaly. 

Lektoři a zvaní hosté:

Mgr. Jiří Bloch (Národní památkový ústav Čes. Budějovice), Mgr. Aleš Flídr (Seminář dějin umění FF MU), Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (vedoucí Semináře dějin umění FF MU),  Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. (Katedra historie FF UP), prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR), Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Katedra historie FF UP),Mgr. Věra Slavíková (Katedra historie FF UP), doc. Mgr. Jan Stejskal,M.A., Ph.D.(vedoucí Katedry historie FF UP),  Mgr. Lucie Toman (Knihovna Kláštera premonstrátů v Teplé).

Program z akce 2017 naleznete zde.

Fotografie z akce 2017 naleznete zde.

Program z akce pro lektory semináře 2018 naleznete zde.

Fotografie z akce pro lektory semináře 2018 naleznete zde.