Interdisciplinární SPONA s důrazem na matematiku

SPONA v oborech Fyzika a Astronomie

SPONA v oboru Biologie

SPONA v oboru Chemie

SPONA

Středisko POdpory NAdání je subjekt, který má při podpoře nadání dvě základní funkce: 1. vytvářet v regionu prostředí příznivé pro identifikaci, rozvoj a uplatnění nadání, 2. organizovat a vyvíjet aktivity pro talentované i poskytovat podporu pedagogům v jejich práci s talentovanými dětmi. SPONA by měla být katalyzátorem současných aktivit i následných změn v regionu tak, aby pod jejím vedením, nebo na její půdě vznikaly nejen aktivity pro nadané a pro organizátory aktivit pro nadané, ale také aby katalyzovala strukturální opatření (rozpočtová pravidla kraje, kontakty a společné aktivity se zaměstnavateli, kontakty na zahraničí, atp.).

Jak by měla SPONA vypadat?
Organizační formy i činnosti SPON jsou různá s ohledem na specifika regionu, kde působí, i kvůli různým formám organizací, které mohou SPONU tvořit. Nemá nějakou předepsanou podobu. Krom toho, že  SPONOU je pracoviště při krajské organizaci, středisku volného času či jiné organizace, je také jednou z možných podob vytvoření konsorcia organizací. To by se mělo sestávat z organizačního centra při kraji, krajské agentuře, příp. vysoké škole, které bude zajišťovat organizační funkci SPONY. Aktivity pro nadané a pedagogy může SPONA realizovat skrze pracoviště v kraji, která jsou schopna inovace, nebo v rámci vlastní činnosti. Další částí práce SPONY by mělo být vytipování klíčových institucí a osob pro podporu, identifikaci nadaných a jejich uplatnění a jejich zapojení do inovace aktivit pro nadané, učitele a další. V ideálním případě by měli také SPONU institucionálně podporovat, podílet se na dalším využití nabízených aktivit a kapacit, hledat další finanční prostředky pro zajištění udržitelnosti SPONY.

Jaké obory by měla SPONA pokrývat?
SPONA by měla vždy primárně podporovat jeden přírodovědný obor. V rámci projektu PERUN byla zřízeny SPONY s chemickou, biologickou, astronomickou a fyzikální specializací. Jedna SPONA je multioborová s důrazem na matematiku. Jedna SPONA může podporovat i více oborů, pokud tomu bude odpovídat její vybavení a kapacita, nebo vybavení a kapacita pracovišť, které bude využívat. SPONA iniciuje a podporuje i další aktivity pro talentované děti a mládež a pro vzdělávání pedagogů a dalších organizátorů aktivit pro talentované.
SPONA bude také zajišťovat informovanost o aktivitách ostatních SPON a recipročně je informovat o aktivitách svých.

Každá SPONA by pro projekt PERUN měla zajišťovat tyto činnosti:

A. Vzdělávací aktivity pro nadané žáky

Jedná se například o letní školy, přípravné a pokračující aktivity pro řešitele oborových olympiád a týmových soutěží, terénní a experimentální aktivity doplňující a navazující na předmětové olympiády. Prezenční aktivity musí být doplněné online podporou vzdělávání.

B. Vzdělávací aktivity pro organizátory aktivit pro nadané žáky

Aktivita má sloužit k předávání zkušeností, dobré praxe, řešení aktuálních problémů při organizaci a realizaci aktivit pro potenciálně nadané a nadané žáky. Jedná se například o semináře pro učitele kpořádání a vedení soutěží, návazných a badatelských aktivit, inspiromaty, sdílení a výměnu dobré praxe. Prezenční aktivity musí být doplněné online podporou vzdělávání.

C. Semináře pro aktéry působící na poli podpory a uplatnění nadaných žáků

Semináře mají představit působení SPONy a zangažovat klíčové aktéry v regionu pro řešení problémů z oblasti péče o nadané. Jedná se zejména o krajský úřad, zaměstnavatele, Střediska volného času (SVČ), výzkumné instituce, školy a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, atd.

D. Informační a podpůrné aktivity v oblasti péče o nadané

Jedná se o informování cílových skupin a veřejnosti o aktivitách SPONy, o aktivitách dalších aktérů v regionu a sítě SPON; sdílení zkušeností SPON a zvyšování potenciálu sítě SPON v péči o nadané; kontaktování různých aktérů z regionu za účelem podpory aktivit pro nadané v regionu; evaluace působení SPONY a zpracování příkladů dobré praxe.

SPONY budou vzájemně spolupracovat a informovat se o svých aktivitách o způsobech práce, které se jim v konkrétních případech osvědčily a vzájemně se podporovat. Síť tvořená SPONAMI a Talentcentry bude vytvářet prostředí pro rozvoj talentů zejména v oblasti přírodních věd a techniky a bude partnerem dalších subjektů (státní správy, místní samosprávy, zaměstnavatelů a dalších).