Soutěž v jazyce ruském

Propozice pro školní rok 2018/19

změna garanta RJ v kraji Vysočina a Moravskoslezském kraji


Organizační řád jazykových soutěží

Mezinárodní zkouška z ruského jazyka - materiály ke stažení zde a vzor hodnoceni

Informace o mezinárodní zkoušce z ruského jazyka podá zájemcům paní Mgr. Liudmila Nyklova; kurzy@rsvk.cz;

Mezinárodní zkoušky lze též skládat v Institutu ruského jazyka – Autorizované centrum zkoušek TORFL/ ТРКИ, který zahájil svou činnost za podpory Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity a jako součást Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky VĚDA, více informací zde

 

 

Soutěžní kategorie, pro které se soutěž v jazyce ruském koná, jsou tyto:

kategorie ZŠ a víceletých G - je určena žákům 8., 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých G; soutěž probíhá ve školním a krajském kole;

kategorie SŠ I - je určena žákům všech typů středních škol1), u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně; započítává se i výuka na ZŠ, probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

kategorie SŠ II - je určena žákům všech typů středních škol1), u nichž délka výuky ruského jazyka činí  3 roky a více, započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole;

kategorie SŠ III - je určena žákům všech typů středních škol 1), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Jedná se o tyto případy:

a) žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;

b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ); například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce;

c) žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v  kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí);

d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se svoji dcerou/synem místo svého rodného jazyka (např. otec je Ind, ale komunikuje s dětmi anglicky, Ukrajinec, ale komunikuje s dětmi rusky).

Do soutěží v cizích jazycích (včetně bilingvních kategorií II. C, III. B a SŠ III v jazyce německém, anglickém, španělském a ruském) se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvní (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací, nelze v propozicích vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky nejlépe zná, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do soutěže, odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní podmínky v uvedeném cizím jazyce nemají.

1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Soutěž v ruském jazyce má  v ústředním kole  tento obsah:

  • poslech s porozuměním - (na základě slyšeného textu splnit zadaný písemný úkol, doplnění   údajů apod.; soutěžící slyší text vždy dvakrát)
  • konverzace s členy poroty na dané téma. Porota řídí konverzaci, klade doplňující otázky. Konverzace je vedena formou besedy, po krátkém monologu studenta následují doplňující otázky poroty (forma dialogu)
  • řešení jazykové situace (pro všechny studenty je volena stejná struktura otázek) (např. Как дела? Что у тебя нового? Который час? ). Zadání jazykové situace může být formou obrázku, případně slovního popisu

Okruhy konverzace: Škola, Zájmy/Koníčky, Volný čas, Sport, Cestování, Kultura, atd.

V rámci konverzace a řešení jazykových situací porota hodnotí jazykové znalosti, výslovnost, adekvátnost reakce, úroveň slovní zásoby a kreativitu odpovědi.