Olomoucká síť podpory nadání

Krajský koordinátor podpory nadání: Mgr. Pavel Rušar (rusar@nidv.cz; + 420 773 790 778).

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS). Olomoucká Krajská koordinační skupina se skládá ze zástupců NIDV, KÚ Olomouckého kraje, ČŠI, UPOL, PPP Olomouckého kraje, mateřských, základních i středních škol a SVČ, event. dalších subjektů (pro její přesné složení a kontakty klikněte vlevo na "Kontakty").

KKS vytváří a koordinuje KRAJSKOU SÍŤ PODPORY NADÁNÍ (KSPN), v jejímž rámci se subjekty relevantní k podpoře nadání v kraji setkávají, informují se, event. přímo spolupracují. Kromě všech členů koordinační skupiny jsou v KSPN zástupci dalších organizací (složení a kontakty opět viz "Kontakty" na liště vlevo).

Stručně o práci KKS i KSPN viz Podpora nadání v kraji

Aktuality Olomoucký kraj a celostátní

« Zpět

Soutěž pro studenty a absolventy VŠ o zpracování studie dopadů veřejných politik v ČR

Think-tank IDEA vypisuje soutěž o zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice (policy study).

IDEA podpoří zpracování studie finančně, odborným dohledem, finální produkcí a veřejnou prezentací. Východiskem pro studii může, ale nemusí být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum. Ve výsledku se očekávají studie založené na kvalitních a zajímavých datech s akcentem na vybrané veřejné politiky. Jako vzor či inspirace mohou sloužit dosavadní studie IDEA. Zpracovatel studie bude vybrán na základě stručného, srozumitelného a přesvědčivého návrhu z řad stávajících nebo nedávných absolventů vysokých škol. IDEA studii podpoří honorářem ve výši 40 tisíc Kč.

Plakát s popisem soutěže si můžete stáhnout zde EMPIRICKÝ VÝZKUM NA PODPORU VEŘEJNÝCH POLITIK.

Předpokládají se návrhy studií v těchto oblastech:

• trh práce a politika zaměstnanosti,
• školství a vzdělávání,
• daně, dávky, sociální politika,
• rodinná a důchodová politika,
• výzkum a vývoj,
• fungování veřejného sektoru.

Doporučení k pojetí návrhu studie:

• maximálně 4000 znaků včetně mezer
• stručnost, jasnost, srozumitelnost
• popis použitých dat a podstaty metodologie
• odkaz na vědeckou práci (není podmínkou)
• vítány budou analýzy dopadů veřejných politik a identifikace kauzálních souvislostí
• vysvětlení významu očekáváných zjištění pro veřejné politiky a diskuse

Omezení:

• Všichni navrhovatelé a autoři studie musí být studenty VŠ nebo absolventy do 30 let (včetně).
• IDEA podpoří vznik studie honorářem ve výši 40 tisíc Kč ve sjednaném splátkovém kalendáři
• Termín odevzdání návrhu studie nejpozději 31. května, 2018.
• IDEA si vyhrazuje právo nepodpořit žádný z návrhů.
• Studie vyjde výhradně pod hlavičkou IDEA (možné publikování ve vědeckém časopise).
• Zpracování studie se očekává v období do konce roku 2018.

Návrhy na zpracování studií s uvedením jmen autorů a kontaktů zasílejte na adresu idea@cerge-ei.cz nejpozději do 31. května, 2018. Doručení potvrzuje zpětné potvrzení příjmu správcem e-mailu.