Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

« Zpět

Podpora nadání ve školním roce 2016/ 2017

Od roku 2014 vymezuje snahy o podporu nadání ze strany státu Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020. Projevuje se v ní jednak změna přístupu od podpory nadaných či mimořádně nadaných k podpoře nadání jako takového. Tedy nehovoří jen o určité „elitní" skupině, ale o plném využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Dále rozšiřuje svoji působnost ze škol i na zájmové a neformální vzdělávání a hovoří také o zapojení zaměstnavatelů a dalších subjektů.

Odbor pro mládež MŠMT zřídil pro podporu nadání rezortní i mezirezortní pracovní skupinu, které mají koordinovat úsilí jednotlivých odborů v rámci MŠMT i mezi ministerstvy. Dále odbor podporuje soutěže a přehlídky jako jeden z nástrojů odhalování a rozvoje nadání. Pro podporu učitelů těch škol, jejichž žáci se v soutěžích a přehlídkách umisťují na předních místech, realizuje Program excelence základních škol, který je rozšířením předchozího Programu excelence středních škol. Ve školním roce 2015/2016 pak vyhlásil poprvé dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol. Ten má povzbudit vznik dostatečného počtu kvalitních mimoškolních aktivit vhodných pro rozvoj nadání.

Společné vzdělávání je sice vnímáno jako opatření na podporu žáků s handicapem či omezením, nicméně i zde je prostor pro zlepšení podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Těchto podmínek se týká Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Hlavní změny v legislativě se týkají vymezení pojmu nadaný žák, tj. ten, „který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v  pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech" a za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Ke zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka se kromě školského poradenského zařízení vyjadřuje i škola, která žáka vzdělává.

Vyhláška dále umožňuje řediteli pro nadané žáky vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech. Nadaným žákům je možné obohacovat učivo nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku. Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu.[i]

Novým prvkem pro nadané žáky jsou podpůrná opatření rozdělená do pěti kategorií a od 2. stupně „podpůrné prostředky". Škola tak může pro nadané žáky například opatřit speciální učebnice či pomůcky, hlavně ale má možnost pronajmout si odborné pracoviště nebo vybavení včetně odborného personálu až do výše 10 000 Kč.

Kromě výše uvedeného může škola využít pro zlepšení podmínek rozvoje nadání také program tzv. šablon pro MŠ a ZŠ připravený v rámci OP VVV. Jejich smyslem je vytvoření podmínek pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů ve společném integrujícím výchovném prostředí. Šablony se týkají těchto hlavních oblastí:

1.           Personální podpora – z prostředků lze hradit náklady na školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa a další.

2.           Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů – lze hradit nejen DVPP ale také supervize, výměny pedagogů, stáže, sdílení zkušeností, tandemovou výuku.

3.           Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

4.           Spolupráce s rodiči

5.           Možnost financování čtenářských klubů nebo klubů zábavné logiky pro žáky ZŠ

Výzvy na šablony pro mateřské a základní školy byly vyhlášeny v červnu 2016, pro střední školy budou vyhlášeny na podzim 2016 a žádat o ně bude možné i v první polovině roku 2017.

S tím, aby se péče o nadané decentralizovala z celostátní úrovně na úroveň krajskou, mají pomoci Krajské sítě podpory nadání, které koordinuje pomocí krajských koordinátorů Systému podpory nadání Talentcentrum NIDV. Tito koordinátoři ve svém kraji svolávají krajskou koordinační skupinu, která sdružuje relevantní členy z pohledu strategií, politik a dobrých praxí.  Sbírají informace o dění v kraji z pohledu podpory nadání a publikují je na krajském webu, nabízejí centrální aktivity – mj. soutěže a Talnet, vzdělávání pedagogů a stáže. Podporu a informace o činnosti krajských sítí, další nabídku aktivit pro nadané, pro pedagogy či  rodiče naleznete na www.talentovani.cz

Nabídka NIDV na vzdělávání k tématu rozvoje a podpory nadání, které jsou vhodné i pro šablony je dostupná v programové nabídce a zahrnuje tyto programy:

•       Systematická péče a rozvoj nadání ve škole (20 hodin)

•       Systematická péče a rozvoj nadání ve škole (rozšířená varianta) (40 hodin)

•       Systematická péče o nadání ve škole (60 hodin)

•       Abaku ve výuce matematiky (20 hod)

•       Systematický úvod do problematiky nadání (8 hodin)

•       Tvořivost, logika a úlohy pro nadané (8 hodin)

•       Vyhledávání a identifikace nadání (8 hodin)

•       Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka (8 hodin)

•       Řešení problémů s nadanými žáky (8 hodin)

•       Rozvoj nadaného žáka v běžné škole (8 hodin)

•       Volnočasové příležitosti pro nadané žáky (8 hodin)

•       Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky (8 hodin)

 

Příloha

Přehled legislativy a dokumentů týkajících se podpory nadání

•       Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) - § 17, § 18 a § 19

•       Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných

•       Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020

•       Školský zákon č. 561/2004 Sb.

 [i] Znění školského zákona: Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost osoby, která je v souladu se zvláštním právním předpisem12) nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen „zákonný zástupce") a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.