Královéhradecká síť podpory nadání

Krajská síť podpory nadání Královéhradeckého kraje

Krajská síť podpory nadání v Královéhradeckém kraji vzniká jako součást systému podpory nadání v ČR, v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT na období let 2014–2020, jejímž cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů zejména v oblasti kognitivního nadání. Koordinací a rozvojem krajské sítě je pověřen krajský koordinátor podpory nadání na pracovišti NIDV v Hradci Králové. Členem krajské sítě podpory nadání se může stát subjekt (škola, organizace, výzkumná instituce, zaměstnavatel…), který má zájem a potenciál rozvíjet nadání u dětí a mládeže a je ochoten sdílet své zkušenosti a kapacity s dalšími členy krajské sítě a spolupracujícími subjekty.

Naplňování cílů, rozšiřování sítě a vytváření vhodných podmínek zajišťuje spolu s koordinátorem krajská koordinační skupina, jejímiž členy jsou zástupci NIDV, KÚ, PPP, NÚV, ČŠI, NNO a SVČ. (viz Kontakty).

O registraci do Krajské sítě podpory nadání Královéhradeckého kraje je možné zažádat u krajského koordinátora.

V Síti jsou sdruženy:

- školy a školská zařízení

- organizace pracující s nadanými dětmi, žáky a studenty a organizace vzdělávající pedagogy

- instituce, jejicž úkolem je péče o nadané a vytváření vhodných podmínek

Koordinátorka podpory nadání

Mgr. Markéta Palečková
tel.: 495 514 803, 778 546 754
email: paleckova@nidv.cz
 
 
 
 
 

Aktuality Královéhradecký kraj

« Zpět

Kulatý stůl k podpoře nadání v Královéhradeckém kraji - Trutnov 10. 12. 2018

Kulatý stůl k podpoře nadání v Královéhradeckém kraji je již tradiční příležitostí seznámit se s problematikou nadání a možnostmi podpory nadání, nadaných žáků a jejich učitelů. Setkání je určeno vyučujícím, zástupcům vedení škol, výchovným poradcům či koordinátorům podpory nadání na škole, tedy osobám, které mají péči o nadané žáky na škole ve své kompetenci.

Účastníci se dozvědí, jaká jsou specifika nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků, proč je potřebné věnovat péči jejich rozvoji, jak může tato péče vypadat v praxi, jak mohou na svém rozvoji pracovat studenti středních škol. Seznámí se s krajskou sítí podpory nadání a jejími možnostmi a aktivitami.

Kulatý stůl proběhne v pondělí 10. prosince od 12:45 na Základní škole v Trutnově, R. Frimla 816. Více informací a možnost přihlášení zde: 

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/1426-kulaty-stul-podpora-nadani?search=L86-51-18-182&filter_finished=0&program_code=


Přehled aktivit podpory nadání v Královéhradeckém kraji