Základní informace o projektu

Projekt PERUN je prvním krokem k založení systému pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory v ČR. Jeho výstupem budou zejména informační, výukový a vyhodnocovací systém a Střediska podpory nadání (SPONY). Projekt počítá s vytvořením vzdělávacích aktivit pro pracovníky, kteří s danou cílovou skupinou pracují, a také s vytvořením expertní skupiny, která by měla připravit možná řešení v oblasti legislativy, financí, apod.

Projekt financovaný z rozpočtu MŠMT začal oficiálně 1.7.2011 a jeho plánované uzavření je  30.6.2014.

To nové, co PERUN zprostředkuje je informovanost o dostupných aktivitách pro žáky i pro učitele či rodiče mladých zájemců o přírodní vědy. To bude realizovat KINO (komunikační, informační a poradenský systém pro nadané). Ten zpřehlední nabídku aktivit a dalších možností pro nadané a organizátory aktivit pro nadané včetně učebních a metodických textů, kurzů a dalších informací. Zapojena bude i poradna a možnost konzultace a diskuze ke zveřejněným informacím. Na KINO bude napojeno vzdělávací a kooperační internetové prostředí pro výuku, spolupráci a konzultaci nadaných i organizátorů aktivit pro nadané. Jeho součástí bude archiv a internetové úložiště vzdělávacích objektů - textů, pomůcek, modelů, návodů na aktivity a další.

Dále se počítá se vznikem několika regionálních středisek na podporu nadaných. Měla by být zaměřena na různé obory jako matematika, fyzika, chemie a jedno z center by mělo koordinovat i podporu různých odborných pracovišť pro Středoškolskou odbornou činnost. Tato pracoviště pak mohou poskytovat své přístrojové vybavení, experty a další zázemí pro práce studentů.

Novinkou bude soustava e-portfolií, která umožní vyhodnocování a další zkvalitňování nabídky i úrovně aktivit pro nadané žáky a využívání výsledků žáků pro jejich další rozvoj. Tento systém může motivovat i vstup zaměstnavatelů a alokaci dalších prostředků pro podporu nadaných. Nabízí totiž přehledné vyhodnocení aktivit a těch, kdo se na vzdělávání nadaných podílejí, podle předem zvolených kritérií. Pokud by tedy například kraj, nebo významný zaměstnavatel měl zájem na rozvoji určité profese, e-portfolia mu dají přehled, do které z nabízených aktivit by mohl investovat, nebo zda nesponzovorvat vznik aktivity nové.

V rámci Expertního fóra PERUNU bude problematika nadaných řešena nejen z úzkého pohledu jednotlivých  oborů, nebo resortu školství. Podle konkrétních výstupů z různých aktivit PERUNU tedy vzniknou návrhy na systémové změny nikoli na úrovni obecných proklamací, ale dle zkušeností s nejlepší praxí u nás i v zahraničí.

Řešitel projektu: Národní institut pro další vzdělávání, který převzal projekt od Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání po zániku tohoto subjektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0112