Jsem rodič - jak mám postupovat?

Je mé dítě nadané?

Pokud si nejste jisti, zda má Vaše dítě nějaké výrazné nadání, je vhodné se poradit s jeho učitelem, vedoucím kroužku, apod. Mátel-li zájem o odbornou diagnostiku, obraťte se na pracovníky pedagogicko psychologické poradny v místě Vašeho bydliště. Případně můžete využít služeb jiné organizace, která se identifikací nadání zabývá. Pomoci by Vám měl také výchovný poradce na Vaší škole, případně školní psycholog - pokud tam působí.

Jako rodič však máte ke svému dítěti nejblíže. Proto byste neměli vynechat svůj vlastní úsudek. Dobrou pomoc můžete najít na stránkách Nadané děti. Tématem jsme se zabývali také v článku Charakteristické znaky nadaného dítěte .

Jak rozeznat druh a míru nadání?

Při rozeznávání nadání, platí již výše zmíněné. Protože se však jedná o důležitý krok, který bude mít vliv na budoucnoust Vašeho dítěte, je vhodné se obracet na osobu, ke které máte důvěru. Odbornému rozpoznávání nadání doporučujeme stejnojmenný článek na našem portále.

Vhodné je také srovnání Vašeho dítěte s výkony vrstevníků, k čemuž mohou posloužit předmětové a další soutěže

Jak podporovat rozvoj nadání?

a) Výběr školy

Pro rozvoj nadání Vašeho dítěte je důležité zvážit, která z dostupných škol mu může nabidnout vhodné prostředí. Přitom není nutné, aby se jednalo o specializovanou školu. Učitel s osobním přístupem je mnohdy důležitější než zaměření školy. Přehled škol, které nějakým způsobem pracují s nadanými nad běžný rámec můžete najít v přehledu.

b) Výběr dalších aktivit

Pokud chcete rozvíjet Vaše dítě i mimo školu, můžete využít přehled aktivit, projít si doporučené publikace či hry rozvíjející některé aspekty nadání.

Kdo mi poradí ohledně kontaktů v oblasti mého bydliště?

Aktuální přehled o školách, organizacích a kontaktech by měl mít krajský koordinátor podpory nadání ve Vašem kraji.

Jaké možnosti má každá škola v oblasti podpory nadání jednotlivých žáků?

Každá škola může realizovat podle svých možností některou z těchto eventualit:

  • Individuální integrace 
  • Individuální vzdělávací plán (IVP) 
  • Studijní skupiny nadaných v běžné třídě
  • Třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů 
  • Metoda otevřených dveří 
  • Přeřazení do vyššího ročníku 

Podrobněji o nich v naší odpovědi na dotaz v Poradně.

Jak má rodič, který má zájem o tento model akcelerace postupovat?

Postup rodiče je tento:

1) Promluví si s učiteli jednotlivých předmětů, zda zvládne učivo nejen v oblasti, která je mu blízká, ale i v dalších předmětech;

2) Podá písemnou žádost řediteli školy, čímž se rozbíhá správní řízení;

3) Žák absolvuje vyšetření v příslušné pedagogicko-psychologické poradně. Zde je nutné získat pozitivní stanovisko PPP, které je podmínkou pro kladné vyřízení žádosti.

4) Ředitel stanoví komisi, termín zkoušky a obsah zkoušky.

5) Po úspěšném absolvování zkoušky ředitel vydá rozhodnutí o zařazení žáka do příslušného ročníku a třídy.

Znění příslušné vyhlášky, kterou se celý proces řídí: http://www.msmt.cz/uploads/Vyhlaska_c._272016_Sb._o_vzdelavani_zaku_se_specialnimi_vzdelavacimi_potrebami_a_zaku_nadanych.pdf