Registrace do Sítě podpory nadání

Registrovat do Sítě podpory nadání se může každý subjekt či jednotlivec, který splní následující

Podmínky účasti v Síti podpory nadání jako registrované talentcentrum

A)     Splnění základních znaků Talentcentra

- činnost: dlouhodobá a systematická činnost v oblasti péče o nadané

Dlouhodobou činností se rozumí činnost delší než 3 roky. Systematická činnost je činnost pravidelná s jasně vymezeným cílem. Talentcentrem nemohou být subjekty, jejichž činnost je během let nepravidelná, přerušovaná či ojedinělá. Naopak činnost Talentcentra se může ve své formě měnit - například uspořádá-li Talentcentrum jeden rok soustředění pro biology a druhý rok odbornou exkurzi. Počítají se i činnosti připravené, které nebyly zrealizované např. kvůli nedostatku zájemců.

- právní forma: právní subjektivita nebo záštita organizace s právní subjektivitou (např. škola, nezisková organizace, VŠ pracoviště zaštítěné Univerzitou, PPP, SVČ, dobrovolnické centrum, SPONa). Záštita stačí ve formě písemného vyjádření statutárního zástupce organizace, které obsahuje formálně vyjádřenou podporu činnosti talentcentra. Jednotlivci mohou oficiálně vystupovat v síti pouze jako dobrovolníci, kteří jsou registrováni v nějaké organizaci s akreditovaným dobrovolnickým programem nebo jako neformální skupina (uskupení dvou a více osob), která získá záštitu koordinátorské instituce.

- kompetentnost: schopnost poskytovat informace v rámci sítě, tzn. zvěřejňovat o sobě aktuální informace na společné webové stránce na adrese Talentovaní.cz, minimálně 1x ročně dodat informace o své činnosti a nabídce aktivit do centrální databáze, schopnost vyhledávat v centrální databázi informace o jiných Talentcentrech.

- personální zajištění: ustavení zodpovědné osoby s funkčními kontakty ve věci talentcentra. Není stanoven žádný minimální úvazek nebo hodiny činnosti zodpovědné osoby. Talentcentrum však musí být schopno odpovědět na požadavek sdělený talentcentru na jeho kontakty minimálně do týdne. Výjimkou může být období letních prázdnin.

B)    Vyplnění registračního formuláře a jeho přijetí koordinátorem

Registrační formulář lze vyplnit a zaslat koordinátorovi online. Koordinátor buď registraci přijme bez připomínek, nebo vyzve kontaktní osobu k doplnění. V odůvodněných případech může také před registrací dojít k ověření uváděných skutečností na osobním setkání kontaktní (nebo jiné vhodné) osoby s koordinátorem.

C)    Prokázání že případný zisk aktivit na podporu nadání je využit k podpoře cílových skupin a ke zkvalitnění činnosti talentcentra a prokázání zaměření aktivit na uplatnění talentů v ČR

Síť podpory nadání je finálně zaměřena na podporu nadaných v ČR, primárně pak na podporu těch aktivit, které neslouží k tvorbě zisku pro organizátory aktivit. I čistě komerční subjekt může vykonávat aktivity, které nejsou určeny k tvorbě zisku dotyčného subjektu. Proto požadujeme prokázání faktu, že aktivity pro nadané mají buď neziskový charakter, nebo že zisk z nich generovaný slouží k rozvoji a zkvalitnění péče o nadané. Toto lze učinit poukazem na statut organizace apod.

Stejně tak je potřeba prokázat, že aktivity neslouží primárně k organizování odlivu talentů z ČR.

Pokud splňujete tyto podmínky, můžete vyplnit Registrační formulář.

O jeho schválení nebo o tom, co je potřeba doplnit, budete informováni koordinátorem Sítě.