Právní a strategické dokumenty

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020

Dokument ke stažení na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/file/34259/

Podle Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie 2020) směřuje vzdělávací politika ČR k rozvoji vzdělávacího systému, v němž jsou učitelé „dobře připraveni na výkon své profese, všestranně motivováni pomáhat dětem, žákům a studentům k dosažení maxima jejich možností a cíleně se rozvíjejí". Dále je upřesněno, že vzdělávací systém „musí být koncipován tak, aby škola maximálně rozvíjela potenciál všech dětí, žáků a studentů, tedy i těch s výukovými a sociokulturními problémy a samozřejmě rovněž mimořádně nadaných." (s. 13) V následujících letech tak Strategie 2020 počítá i s rozvojem opatření, jejichž cílem bude „podporovat kompenzaci všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů nadání, a to na principu individualizace podpory" (s. 17) a „rozšiřovat nabídku vzdělávacího poradenství, které bude žákům, včetně žáků nadaných, pomáhat nejen s volbou školy, ale rovněž s volbou vzdělávacích možností v rámci školního a zájmového vzdělávání, s orientací v mimoškolních vzdělávacích příležitostech, zdrojích a službách". (s. 24)

Oblasti nadání a nadaných se také přímo věnuje jeden z hlavních cílů vládou schválené Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, jímž je přispívat k rozvoji talentu dětí a mládeže těmito třemi opatřeními:

- podporovat vytváření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže v rámci formálního, zájmového a neformálního vzdělávání

- podporovat dlouhodobou a systematickou práci s talentovanými dětmi a mládeží

- podporovat nabídku akcí, které podněcují využívání kreativního a inovativního potenciáu dětí a mládeže.

Ve svém souhrnu tyto tři klíčové dokumenty deklarují, že ČR směřje ke vzdělávacímu systému, který stimuluje maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků včetně rozvoje jejich tvořvosti, a to již od přdškolního věku, přičemž tato podpora je dlouhodobá a systematická a zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.