Podpora školám a organizacím pracujícím s nadáním

Využití šablon pro SŠ a VOŠ pro podporu nadání

Úvod

V prosinci 2016 MŠMT zveřejnilo avizovanou výzvu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I"

Podpora je možná jak pro Prahu http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_ss_a_vos_I/Vyzva_Sablony_pro_SS_a_VOS_I_VRR.pdf

, tak pro regiony mimo Prahu http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_ss_a_vos_I/Vyzva_Sablony_pro_SS_a_VOS_I_VRR.pdf

Obecné a povrchní informace jsou zde: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_ss_a_vos_I/letak_sablony_SS_a_VOS1.pdf

Podrobnější informace lze dohledat na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu

TO VŠECHNO ŠKOLY VĚDÍ, NENÍ POTŘEBA SE S TÍM MOC ZDRŽOVAT. PODSTATNÉ JE UKÁZAT SI, JAK LZE ŠABLONY VYUŽÍT PRO PODPORU NADÁNÍ A JAK TO PŘEDSTAVIT ŠKOLÁM.

Podklady pro další informace čerpáme z dokumentu "Příloha č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad"

Soustředíme se jen na ty šablony, ve kterých vidíme potenciál pro školu získat prostředky pro aktivity směřující k podpoře nadání.

Vybrané šablony

III/1.1 Školní asistent - personální podpora SŠ (str. 17)

Šablonu je možné čerpat, když škola identifikuje alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Dle našeho mínění někteří nadaní a výjimečně nadaní žáci patří do skupiny ohrožené školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje nepedagogickou podporu - zprostředkuje kontakt školy, rodiny, komunity... Kromě toho :" c) Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá v zajišťování výjezdů školy a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. " (str. 19).

Doporučujeme přečíst popis šablony, je tam více možností, jak ho využít. Může kupříkladu podporovat pedagoga v organizačně administrativních činnostech a ten má více času pro pedagogickou činnost - to se hodí vždy, zejména když pedagog používá náročnější metody při práci s integrovanými (nejen) nadanými žáky.

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ (str. 32)

Koordinátor připravuje společné aktivity školy a zaměstnavatelů. To mohou být i vysoce odborné provozy, nebo výzkum. Aktivity jsou určené jak pro rozvoj pedagogů, tak žáků (stáže). Mohou směřovat taky od praxe k úpravám ŠVP.  Obohacení výuky je zajisté jedna z vítaných forem rozvoje nadání.

III/1.6 školní kariérový poradce - personální podpora SŠ (str. 36)

Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření /se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. (str. 36).

Dle našeho mínění nic nebrání tomu, aby byl poradce zaměřen třeba také na možnosti kariéry pro žáky s vysokým potenciálem (zahraniční univerzity, stáže, stipendia, evropské projekty...).

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin (str. 39)

Z podporovaných témat DVPP uvádíme témata Inkluze (kam nadaní a výjimečně nadaní patří), kariérové vzdělávání, projektovou výuku nebo polytechnické vzdělávání. Je tak možné pro školu dosáhnout na DVPP fokusované na podporu nadání.

Nabídku DVPP Talentcentra NIDV posíláme zvlášť. Vzdělávací programy vhodné pro šablony tam jsou vyznačené.

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ, str. 51)

Jedná se de facto o formu stáží na hostitelské škole. To vnímáme jako jednu z nejefektivnějších forem podpory pedagogů, kteří se chtějí naučit pracovat s nadanými žáky. V našich krajských i nadregionálních sítích máme školy, které mají stážistům z této oblasti co nabídnout. Jistě nějaké tipy ze svého kraje znáte, nebo to můžete konzultovat v rámci KKS či KSPN. V popisu šablony jsou nadaní žáci doslovně uvedení jako jedna z oblastí  rozvoje znalostí a dovedností pedagogů (str. 53). Zároveň je to výhoda pro hostitelskou školu, která za to, že ukáže svoje metody a postupy, může získat finance.

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ, str. 54)

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci. (str. 54).

Oblasti, kterým se může pedagogický pracovník během stáže věnovat:  teoretický seminář na odborné téma při zahájení stáže;  informování o nových technologiích, nových výrobcích a metodách práce;  prohloubení kvalifikace a prosazování inovací do školních vzdělávacích programů; výhledy rozvoje oboru, seznámení se s trendy nároků na vzdělávání budoucích pracovníků v oboru;  zvýšení kompetencí pro zařazování průřezových témat, rozvoj tvořivého myšlení a badatelských postupů;… (str. 56)

Odborný růst je klíčový pro pedagogy nadaných žáků. Šablona umožňuje osobní kontakt a získávání zkušeností.

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ (str. 58)

Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. (str. 58).

Druhý pedagog ve třídě nemusí být nutně pedagogický pracovník stejné školy. Může se jednat i o pedagogického pracovníka jiné školy, nebo o studenta 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky. (str. 58)

Považujeme za užitečné vnímat tuto šablonu jako příležitost pro pedagogy společně připravit, realizovat a vyhodnotit výuku zaměřenou na rozvoj nadání, práci ve třídě s integrovanými nadanými (a jinými) žáky. Taky je to příležitost pro pedagogy nezkušené v dané oblasti si to v tandemu zkusit s pedagogem, který má výsledky a know how.

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ (str. 61)

Aktivita je určena pro pedagoga SŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. (str. 61)

Jedná se o společnou výuku pedagoga SŠ a odborníka z praxe, kdy oba účastníci vyučují ve vzájemné spolupráci. Spolupráce může mít různou podobu a může se vyvíjet v čase. Role pedagoga a odborníka z praxe se mohou střídat a měnit dle zaměření vyučovací hodiny/lekce. Pokud půjde například o přípravu žáků na středoškolskou odbornou činnost (SOČ) nebo na maturitní práci s obhajobou, dá se větší prostor odborníkovi z praxe, pokud půjde spíše o odborný teoretický výklad, dá se větší prostor pedagogovi SŠ, přičemž odborník z praxe uvede či předvede příklady z praxe. Odborník z praxe může být konzultantem vedoucího 63 maturitní práce. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společná výuka, společná reflexe).  (str. 62)

To se nám jeví jako velmi šťastný model pro podporu nadaných žáků.

III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin (str. 67)

Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. (str. 67)

DVPP pro sborovnu "na míru" zaměřené na inkluzi, kam nadaní a výjimečně nadaní patří. Talentcentrum NIDV DVPP programy pro sborovny již realizuje. Je to velká šance podchytit a motivovat školu. Lepší než když advokáta pro nadané dělá jen jeden pedagog... Programy vhodné pro šablony jsou vyznačené v přehledu relevantního DVPP.

III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ (str. 69)

Varianty aktivity: a) Čtenářská gramotnost; b) Matematická gramotnost; c) Cizí jazyky; e) Inkluze; f) Výchova k podnikavosti; h) Projektová výuka; i) Osobnostně sociální rozvoj; j) Polytechnické vzdělávání; k) ICT. (str. 69)

Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem spolupracovat ve zvoleném tématu. (str. 69)

Jedná se o možnost pro pedagogy vzájemně se podpořit v oblastech relevantních pro rozvoj nadání a péči o nadané a výjimečně nadané žáky. Probíhá to formou společné přípravy a vzájemných hospitací.

Podmínkou realizace šablony je spolupráce tří pedagogických pracovníků, přičemž jeden z nich nemusí být nutně pedagogický pracovník stejné školy. Může se jednat i o pedagogického pracovníka jiné školy, nebo o studenta 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky. Možnost personálního propojení VŠ a SŠ v sobě skýtá i další možnosti dlouhodobé spolupráce i v rámci podpůrných opatření.[HI1]  (str. 71)

III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ (str. 73)

Varianty aktivity: a) Čtenářská gramotnost; b) Matematická gramotnost; c) Cizí jazyky; e) Inkluze; f) Výchova k podnikavosti; h) Projektová výuka; i) Osobnostně sociální rozvoj; j) Polytechnické vzdělávání; k) ICT. (str. 73)

Podmínkou realizace aktivity je spolupráce tří pedagogických pracovníků. Pedagog-expert povede dva pedagogy-začátečníky a společně zrealizují vzdělávací blok (str. 73).

Opět - zkušený pedagog může ukázat svoje know how "začátečníkům", ať už se jedná o oblast rozvoje nadání obecně, nebo oborově specificky (matematika, geografie...).

III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasových aktivit - fiktivní firma (str. 82)

Aktivita může napomoci podpořit vlastní podnikavost žáků, vytvořit příležitost pro jejich seberealizaci a upevnit jejich zvyk provádět samostatnou práci a odpovědnost za vlastní vykonanou práci.

Aktivita bude realizována pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou se znalostí dané problematiky, která bude vedením školy určena pro vedení volnočasové aktivity fiktivní firmy (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, vedoucím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).

Z AKTIVIT PRO VOŠ DOPORUČUJEME TYTO (UŽ JEN VYJMENUJEME, MAJÍ ANALOGIE V ŠABLONÁCH PRO SŠ, KTERÉ JSME UŽ PŘEDSTAVILI VÝŠE).

IV/1.1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ..... 86

IV/1.2 Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ .........................................90

IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin ............. 93

IV/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro VOŠ) …. 105

IV/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)….................................................108

IV/2.9 Tandemová výuka na VOŠ …..............................................................................112

IV/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ …..............................................115

 

Závěr

Představili jsme si šablony pro SŠ, ve kterých je potenciál pro pomoc školám v jejich úsilí pečovat o rozvoj nadání. Znalost šablon je jenom jedním z předpokladů toho, aby se tak stalo. Kromě toho je potřebné zejména:

·       Působit na školy a vysvětlovat jim, že šablony lze použít pro rozvoj nadání.

·       Mít přehled o vhodných osobách pro roli školních asistentů a koordinátorů.

·       Mít přehled o školách, které mají co nabídnout pro stážisty.

·       Znát pedagogy vhodné jako mentory do šablon založených na vzájemné spolupráci učitelů.

·       Znát relevantní zaměstnavatele - laboratoře, výzkumné ústavy, průmyslové partnery, kteří jsou schopni obohatit žáky i pedagogy.

Domníváme se, že tyto znalosti, případně databáze by se mohly a měly kumulovat v rámci krajských sítí podpory nadání. Na základě realizovaných aktivit už o sobě víte a můžete v terénu působit a přesvědčovat školy o výhodách použití šablon a partnery o výhodách spolupráce se školami.

Za Talentcentrum NIDV budeme rádi, když možnosti využití šablon budete v případě zájmu dále s námi konzultovat, a to buď s Vaším krajským koordinátorem http://talentovani.cz/krajske-site-podpory-nadani , nebo s Mirem Litavským (litavsky@nidv.cz).


 [HI1]Částečně byly zapracovány podklady na podporu nadání ze strany NIDV.

PŘÍLOHA - Seznam šablon pro SŠ a VOŠ 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.