Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Ekotechnické centrum Alternátor

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Martina Patáková

telefon:  724 567 958

email: info@alternator.cz

www.alternator.cz

adresa: Tomáše Bati 1083, Třebíč

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti MŠ, žáci ZŠ a studenti SŠ

Rozsah působnosti: celorepublikový

Typ talentcentra: vzdělávací, informační, jiné

Zaměření oborové: energetika, technika, environmentální výchova

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: vzdělávání zábavnou formou,  tématické vzdělávací akce, odborné semináře, konference, přednášky, soutěže

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Ekotechnické centrum Alternátor je v provozu od června 2015. Svoji profilaci teprve buduje. Těžištěm činnosti jsou programy programy pro mateřské, základní a střední školy. Dále individuální návštěvy jednotlivců, rodin, specializované programy pro skupiny, tematické přednášky a prezentace, zejména s využitím unikátního zařízení " science on a  sphere"(věda na kouli). Spolupracujeme s DDM Třebíč, sídlícím ve stejné budově.Cílem je vzbuzovat v návštěvnících zájem o přírodu, nejnovější vědecké poznatky, jejich využití, o technické novinky a vynálezy, sloužící lepšímu využívání přírodních zdrojů a udržitelné hospodaření s energiemi.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Realizační tým Ekotechnického centra Alternátor je tvořen ředitelkou centra - Martina Patáková, která koordinuje a řídí veškerou činnost pracovníků centra, Martin Janík - zajišťující PR aktivity a ekonomiku centra, Karel Tomek - garantující tvorbu vzdělávacích programů, Anna Doubková - zajišťující vzdělávací obsah programů DVPP realizovaných v centru a čtveřice průvodců , kteří jsou v přímém kontaktu s návštěvníky centra. Odborně spolupracuje Ekotechnické centrum Alternátor s fakultami Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, garantem spolupráce je děkan fakulty technologie ochrany prostředí Vladimír Kočí. Ve věcech technologie teplárenství spolupracujeme s odbornými pracovníky firmy TTS  Třebíč, garantem spolupráce je ředitel společnosti Richard Horký. Spolupracujeme s Asociací pedagogů základního školství ČR jmenovitě  - na realizaci celostátní soutěže základních a letos i středních škol Zelená podnikání.Celostátní kolo se uskutečnilo v minulém roce právě v našem centru.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Z hlediska odbornosti jsou jak ředitelka, tak programoví pracovníci vzděláním pedagogy se zkušenostmi v dalším vzdělávání dospělých. Z hlediska tematického zaměření centra disponujeme kontakty v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí a za klíčovou garanci odbornosti  považujeme spolupráci s Vysokou školou  chemicko technologickou v Praze.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Naše činnost v nových prostorách Ekotechnického centra Alternátor navazuje na předchozí činnost informačního centra obnovitelných zdrojů v Třebíči, provozovanou stejným subjektem Ekobioenergo. Na jeho zkušenosti s návštěvníky IC navazujeme.

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Svoji činnost v nových prostorách vybavených špičkovou technikou rozvíjíme teprve půl roku, nemůžeme se tedy zatím pochlubit  úspěchy.

Referenční osoby

Můžeme poskytnout seznam škol, které naše centrum navštívily. Kdispozici jsou také na našich stránkách www.alternator.cz tiskové zprávy a záznamy mediálních ohlasů na naše akce.

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Pokud se týká vstupného, aktuální vstupné  je uvedeno na našich stránkách. Některé akce pořádáme zdarma.