Organizace pracující s nadanými či pedagogy

DDM Telč

Identifikační údaje

kontaktní osoba: Mgr. Luboš Janovský

telefon: 605052564

email: ddmtelcreditel@seznam.cz

www.ddmtelc.cz

adresa: nám. Zachariáše z Hradce 66, Telč

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, mládež

Rozsah působnosti: místní

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: volnočasové vzdělávání

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: pravidelná zájmová činnost, nahodilá činnost a letní dětské tábory

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

tematicky volené letní tábory, široká nabídka činností tak, aby si každý vybral podle svého zájmu, ověřování získaných znalostí a dovedností formou posouzení pedagogickým pracovníkem, pořádáním soutěží v rámci zájmového útvaru a dále oblastních, státních, mezinárodních, individuální práce s jedinci, podpora činnosti atd. Při aktivitách jsou vytipováni zájemci o hlubší pochopení tématu. S těmi následně pracujeme individuálně a podporujeme jejich rozvoj v daném tématu. Jsou vždy přizváni externí odborníci, někteří s dětmi pracují na odbornější úrovni.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Realizační tým je složen ze třech interních pedagogických pracovníků, kteří koordinují činnost všech externích vedoucích zájmových útvarů. Externí vedoucí mají všichni pedagogické vzdělání.

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Dlouholetá praxe v oboru. Některé zájmové útvary vedou odborníci, kteří stejný, nebo příbuzný obor vyučují na místních školách, nebo gymnáziu, spolupráce se školskými zařízeními stejného tipu v rámci kraje.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

MŠ Telč, základní školy Telč, DPS Telč, GOB a SOŠ Telč, ZUŠ Telč, Střediska volného času a DDM kraje Vysočina, DoFE Award

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Velký zájem o naši činnost ze strany rodičů i účastníků volnočasového vzdělávání, umisťování na předních místech v soutěžích  regionálního, republikového i mezinárodního charakteru

Referenční osoby

Zřizovatel, kolegové ze spolupracujících organizací, účastníci zájmového vzdělávání, rodiče, vedoucí zájmových útvarů

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Platba za zájmový útvar v oblasti hlavní činnosti od 250 ,- do 600,- Kč. Letní tábory 2150,- Kč.