Olomoucká síť podpory nadání

Krajská koordinační skupina a Krajská síť podpory nadání Olomouckého kraje

Organizace sdružené v Krajské koordinační skupině (KKS) se společně podílejí na snaze podporovat rozvoj nadání v Olomouckém kraji. Zaměřují se na jedné straně na podporu talentovaných žáků přímo a na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků ve věcech týkajících se podpory a rozvoje nadání, a na druhé straně usilují o vzestup celého odvětví v kraji, a to především rolí informační, koordinační a podporou síťování (vytvářením Krajské sítě podpory nadání - KSPN). Úkolem Krajské sítě podpory nadání je sdružovat subjekty v kraji, které se zabývají odhalováním, rozvojem, podporou a uplatněním nadání dětí a žáků, a informovat o jejich aktivitách. 

Roli informační a koordinační naplňují členové KKS a potažmo KSPN zaprvé prostřednictvím internetových prostředků (zejména portálu www.talentovani.cz) a zadruhé prostřednictvím akcí pořádáných přímo v kraji, kterými jsou zejména: 

Setkání Krajské koordinační skupiny - zde dochází ke zhodnocení situace v kraji, k pojmenování problém, k návrhům jejich řešení a k vyhodnocování přijatých opatření. Aktuálně KKS považuje za problém Olomouckého kraje nerovnoměrnou dostupnost vhodných produktů pro nadané na území kraje (okres Jeseník), ale rovněž nerovnoměrný zájem o tyto produkty. V důsledku zapojení Vlastivědného muzea Jesenicka a některých regionálních základních škol a sdružení do KSPN a k propagaci dalších aktivit zde se však situace podstatně zlepšuje. Jako další priority si KKS klade vyhledávat vhodné lektory pro vzdělávací programy určené učitelům (DVPP) a rozšířit tak aktuální nabídku, jako problém je rovněž konstatováno malé zapojení mateřských škol do systému podpory nadání. 

KKS se schází přibližně 3x ročně.

Setkání Krajské sítě podpory nadání - tj. setkání subjektů v kraji, které projevují zájem se problematice věnovat a které chtějí své činnosti prezentovat ostatním členům a rovněž přizvané odborné i širší veřejnosti). Setkání se organizují přibližně 2x ročně, někdy se setkání spojí se setkáním KKS, jindy je uspořádán tzv. kulatý stůl k podpoře nadání v kraji, kde se subjekty mohou prezentovat autorům politik a strategií, veřejnosti, pedagogům, rodičům i sobě navzájem.

---------------------------------------

Zásadním výsledkem posledních jednání KKS je rozhodnutí o vytváření "každoroční sítě příležitostí", kdy každý rok vytvoří nebo obnoví jedna z institucí sdružených v KKS (potažmo KSPN) program pro nadané a mimořádně nadané žáky. V letošním roce je autorským subjektem Vlastivědné muzeum Jesenicka, které poprvé zapojuje nadané žáky do přípravy odborné ekologické konference a k podpoře nadání rovněž pořádá doprovodný seminář. Pro rok 2019 zvažuje další aktivitu "každoroční sítě příležitostí" Univerzita Palackého, resp. její Pevnost poznání. Dalšími prioritami pro rok 2019 je zejména realizace seminářů DVPP (již zaběhlých) a pilotní odzkoušení nových kurzů DVPP.

Další subjekty podporující nadání v kraji

Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele

Vzdělávací centrum Akademie CZ.NIC nabízí i v tomto školním roce kurzy a přednášky pro školy a učitele. Vybrané kurzy disponují také akreditací MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání ...

Talnet

Identifikační údaje kontaktní osoba: Vojtěch Tutr telefon:   777 526 649 email: tutr@nidv.cz www.talnet.cz adresa: Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25,...

Podpora talentovaných žáků na gymnáziu s technickým zaměřením

Projekt řešil problém s tím, jak zaujmout děti školního věku základních škol a gymnázia a jak je přimět k tomu, aby projevili zájem o technické obory, a ještě se dozvěděli i něco z historie. V...

Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost)

Projekt Mensy ČR zaměřený na rozšíření povědomí o problematice nadání na základních školách v ČR má za cíl zvýšit počet identifikovaných nadaných žáků. Vychází z předpokladu, že n erozvíjené...

Středisko volného času ATLAS a BIOS

Identifikační údaje kontaktní osoba: Mgr.Blanka Mašková(ředitelka), Mgr.Dagmar Mlčáková  telefon:   581 20 12 46 email: vedeni@svcatlas-bios.cz ...

NÚV, sekce pedagogicko-psychologického poradenství

Identifikační údaje kontaktní osoba: Světlana Durmeková telefon:   283 881 250 email: svetlana.durmekova@nuv.cz www.nuv.cz adresa: Novoborská...

Mensa ČR

Národní odbočka organizace sdružující lidi s hodnotou IQ odpovídající horním dvěma procentům populace. V ČR je to hodnota 130 a vyšší. Cílem Mensy je využití ingeligence ve prospěch lidstva.

Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi, projekt PřF UP Olomouc (2009-2012)

Cílem projektu bylo vyhledávání skrytých talentů mezi dětmi, žáky a studenty ve věku od 3 do 18 let. Na základě didaktických testů, které tvořil realizační tým, byla vyčleněna cílová skupina 200...

Národní ústav pro vzdělávání

Sekce "nadání a nadaní" informuje o legislativě, diagnostice a charakteristikách nadání, vzdělávání nadaných, volnočasových aktivitách pro nadané, výzkumné zprávy o nadaných a další informace....

Společnost pro talent a nadání (ECHA ČR)

Společnost pořádá odborně zaměřené konference i prakticky orientované kluby rodičů. Stránky obsahují aktuality z dění v oblasti péče o nadané, tipy na zajímavé knihy, články a odkazy na volnočasové...

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, projekt FZŠ, Hálkova 4, Olomouc (2010-2012)

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni základní školy. Projekt reagoval na aktuálně nedostačující situaci ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Během 20...

Projekt BADATEL

Projekt Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků.

Asociace malých debrujárů České republiky

Asociace sdružuje místní kluby, které dětem a mladým se zájmem o vědu, techniku a ekologii, pomáhají objevovat zákonitosti světa kolem nás. Využívají zejména zábavné pokusy s jednoduchými...

Asociace středoškolských klubů České republiky

Věnuje se rozvoji odborných aktivit mládeže ve věku od 13 do 26 let, výchově a vyhledávání mladých talentů a realizaci dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. Organizuje...

Konzultační střediska SOČ

Konzultační střediska SOČ pro žáky a učitele  Novinkou od ledna 2012 jsou čtyři konzultační střediska SOČ poskytující odbornou...

FZŠ Hálkova, Olomouc

Kromě individuálních vzdělávacích plánů zavedla škola výuku intelektově nadaných dětí ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů.

Dětská Mensa ČR

Platformou při Mense ČR je Dětská Mensa. Organizuje letní campy, kluby nadaných dětí a další aktivity. Určeny jsou především dětem ve věku 5 - 14 let.