Knihy k tematice nadání

Obsah s Publikace pro pedagogy .

Zážitkové pedagogické učení, Radek Hanuš a Lenka Chytilová

Publikace slouží především jako metodicko-praktický materiál všem pedagogickým pracovníkům zajímajícím se o zážitkovou pedagogiku.

Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý, Vladimír Dočkal

Odpovědi na otázky související s nadáním řeší v knize autor, dlouholetý vědecký pracovník Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, který se dlouhodobě zabývá...

Základy pedagogiky nadaných, Jana Jurášková

Kniha je určená především pedagogům, kteří chtějí rozvíjet bystré a nadané děti a studenty ve své třídě, posluchačům pedagogických fakult, psychologům a všem, kteří chtějí proniknout do tajů...

Začít spolu - Metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy

Program Začít spolu prosazuje a umožňuje, aby se do běžných tříd zapojovaly děti se speciálními potřebami, tj. žáci s vývojovými poruchami nebo postižením, děti z etnických menšin, ale i žáci...

Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie, Richard Jedlička

Autor ve své knize vychází z výchovného přístupu, jenž respektuje individuální zvláštnosti žáků. Dokládá, jak může být individualizovaný přístup v konkrétních případech úspěšně realizován u žáků se...

Učíme (se) komunikovat, Josef Valenta

Publikace není knihou o komunikaci, ale knihou o nástrojích výuky komunikace zejména jako součásti obsahu všeobecného vzdělání na základních a středních školách.

Talent nerozhoduje, Colvin Geoff

Vědecké výzkumy ale nepotvrzují domněnku, že zvláštní přirozený talent je podmínkou úspěchu.

Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase, Jitka Fořtíková

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům, kteří pracují s talentovanými dětmi a mládeží. Můžete zde najít přehled nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti nadání.

Stravitelná věda - vše co jste kdy potřebovali vědět o vědě, podané v malých, snadno stravitelných porcích

Stravitelná věda je plná zajímavých, kontroverzních, poutavých a praktických vysvětlení nejdůležitějších témat dnešní vědy. Představuje je srozumitelně, bez zbytečných podrobností, abyste je...

Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií, Šárka Portešová

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení,...

Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané / Eva Trnová

Publikace nabízí ucelenou nabídku vhodných výukových technik, které mohou učitelé využívat při osvojování dovedností u běžné žákovské populace i nadaných žáků.

Rozumově nadané děti s dyslexií, Šárka Portešová

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak tyto děti rozpoznat,...

Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy, Eva Machů

Cílem publikace je podat co nejzákladnější informace o identifikaci a vzdělávání talentovaných jedinců v podmínkách klasických základních škol.

Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Publikace poskytuje podklady, náměty a doporučení, které pomohou učitelům matematiky při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu. Může pomoci i rodičům a veřejnosti získat představu o...

Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na čtyřletá gymnázia

Publikace kromě jiného věnuje pozornost mezipředmětovým vazbám, novým vyučovacím metodám a postupům (např. projektové vyučování, počítačová podoba výuky, diagnostické metody), práci s talentovanými...

Odvaha k nadání, Erika Landau

Umět talent rozpoznat a úspěšně a smysluplně jej rozvinout, vyžaduje citlivý přístup. Především od jeho nejbližšího okolí, tj. zejména rodiny a učitelů.

Nadání a nadaní, Lenka Hříbková

Kniha prezentuje základní přístupy ke studiu nadání, věnuje se teoretickým otázkám a praktickým souvislostem tématu. Pojímá tři základní přístupy k nadání dítěte: kognitivní, osobnostně-vývojový,...

Nadané dítě, Franz J. Mönks

Vzdělávání a výchova nadaných dětí zatím v přípravě našich učitelů i psychologů chybí. Ojedinělá publikace z pera univerzitního profesora dětské psychologie a publicistky poskytuje kvalitní rady...

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Václav a Jitka Fořtíkovi

K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná vnitřní motivace k činnosti, kterou si dítě samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. Častá je i...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 55.
Položek na stránku 20
  3