Knihy k tematice nadání

Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie, Richard Jedlička

Autor ve své knize vychází z výchovného přístupu, jenž respektuje individuální zvláštnosti žáků.
S vědomím náročnosti tohoto přístupu a s oporou o řadu kazuistik dokládá, jak může být individualizovaný přístup v konkrétních případech úspěšně realizován u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě hrozby sociálně patologického vývoje, nebo naopak při podpoře latentního nadání. Cílem jeho textu je srozumitelně vyložit, jak různé analytické směry rozumějí problematice socializace v rámci rodiny (ve vztazích k rodičům a sourozencům) i školy (ve vztahu učitel – žák). Autor na konkrétních příkladech demonstruje, jak pochopení podstaty raných frustrací a poruch v sociálních vazbách usnadňuje porozumění aktuálním vztahovým problémům u dospívajících.

Jedlička, R.: Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Nakl. Portál, Praha 2011, 248 s.


http://www.knihcentrum.cz/vychovne-problemy-s-zaky-z-pohledu-hlubinne-psychologie/d-97762/