Články převzaté

Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka

Příručka Krok za krokem s nadaným žákem s podtitulem Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka vznikla na základě roční spolupráce Výzkumného ústavu pedagogického v Praze s odborníky, kteří se problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků dlouhodobě věnují. Podnětem k jejímu vzniku byly opakující se žádosti školské praxe o metodickou podporu a pomoc nejen výchovným poradcům, ale dalším pedagogickým pracovníkům, zabývajícím se prací s nadanými žáky.

Signály z praxe potvrdily i závěry České školní inspekce z prvního roku výuky podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) na základních školách, které konstatovaly, že problematice vzdělávání nadaných není ve většině ŠVP věnována dostatečná péče.

Příručka obsahuje:

1. Vymezení a definice nadání

2. Specifika práce s nadaným žákem

3. Legislativní podklady pro vzdělávání nadaného žáka

4. Pedagogicko-psychologická péče o nadaného žáka

5. Přístup k nadanému žákovi v běžné třídě

6. Spolupráce školy s ostatními subjekty

7. Doporučená strukturace IVP nadaného žáka

8. Náměty pro tvorbu IVP nadaného žáka

9. Příklady zpracování IVP konkrétního žáka či žákyně

10. Seznam použité a doporučené literatury

Příručka ke stažení na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Tvorime-IVP_CELY-v2-web.pdf