Články převzaté

Možnosti identifikace nadaných předškolních dětí rodiči (disertační práce)

Možnosti identifikace nadaných předškolních dětí rodiči, Jana Zouharová, 2013

Předmětem disertační práce je studium odlišností a specifik rozumově nadaných dětí v předškolním věku ve srovnání s běžnou populací předškolních dětí. A to prostřednictvím rodičovského dotazníku PDPCQ (Personality Development of the Preschool Children Questionnaire). Hlavním cílem výzkumu bylo ověřit platnost rodičovského dotazníku PDPCQ jakožto skríninkového nástroje pro identifikaci nadaných předškolních dětí a popsat specifika rozumově nadaných dětí v předškolním věku ve srovnání s běžnou populací předškolních dětí prostřednictvím pohledu rodičů. Dotazník PDPCQ vyplnilo 917 rodičů, celkem 60 dětem byla administrována baterie Woodcock-Johnson International Editions (WJ IE COG). Z výsledků výzkumu vyplývá, že rodiče jsou schopni rozpoznat nadání svých dětí lépe, než je jim běžně přisuzováno. Dotazník PDPCQ považujeme v rámci skríninkové fáze procesu identifikace nadaných předškolní dětí za validní nástroj, který rozlišuje mezi skupinou nadaných a nenadaných dětí. Kritérium určující nadání stanovené hranicí 11 bodů celkového váženého skóre dotazníku, se ukázalo jako signifikantní a tento kvantitativní způsob vyhodnocení dotazníku je tedy možné doporučit poradenským pracovníkům k využívání v praxi. Z dotazníku jsme vyřadily položky, které s nadáním dítěte zjištěným pomocí WJ IE COG nesouvisely a stanovili nové kvantitativní kritérium určující ve zkrácené verzi dotazníku nadání dítěte. Svoje empirická zjištění jsme následně porovnali s modelem nadání Stapfových (1990) a na základě našich výsledků jej modifikovali. Potvrdili jsme také důležitost časného čtení jako jedné z charakteristik signifikantních pro identifikaci nadaných předškolních dětí.

Najdete na: http://is.muni.cz/th/43828/fss_d/

Zdroj: http://www.nadanedeti.cz/nase-prace-prehled-studijnich-praci